EFC

Zasady i kryteria oceny

TEMAT PROJEKTU

Zostawiamy nauczycielom i uczniom swobodę w wyborze tematu projektu edukacyjnego. Ważne by wpisywał się w co najmniej jeden z obszarów tematycznych: 

  1. społeczno-obywatelski, w którym młodzi ludzie diagnozują potrzeby, debatują, przekonują sceptyków, mobilizują społeczność szkolną i/lub lokalną;
  2. naukowo-badawczy, w którym uczniowie zadają pytania, eksperymentują, analizują, wyciągają wnioski;
  3. artystyczno-językowy, w którym jest przestrzeń na tworzenie, poznawanie i interpretację, organizowanie wydarzeń kulturalnych. 

 

Każdy projekt powinien rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie. Warto również, by w projektach edukacyjnych docenić i zagospodarować potencjał wynikający z uczenia się i życia w małej miejscowości; np. realizować projekty w terenie, włączać rodziców i mieszkańców, działać na rzecz społeczności lokalnej.

 

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

W każdym projekcie kluczową rolę odgrywają dzieci i młodzież. Projekt realizowany jest przez co najmniej 5-osobowy, możliwie zróżnicowany zespół uczniów, do którego należą:

  • dziewczynki i chłopcy;
  • zainteresowani tematyką i Ci, w których pasja i talent dopiero są odkrywane i rozbudzane;
  • aktywni, jak również do tej pory niezaangażowani w życie szkolne, którzy potrzebują mądrej zachęty, by włączyć się w działanie.

Zachęcamy, by działaniami objąć jak największą grupę uczniów. Zespół uczniowski działa pod opieką nauczyciela zgłaszającego projekt, który pełni rolę mentora-inspiratora.

 

KRYTERIA OCENY PROJEKTU

Przy ocenie projektu szczególnie ważne są dla nas:      

  • pomysłowość – Czy projekt jest ciekawy? Jakie pasje rozwija? Jakie kompetencje kształtuje?
  • praca zespołowa – Czy projekt kładzie nacisk na współpracę przy tworzeniu pomysłów, rozwiązań? Jak członkowie zespołu dzielą się zadaniami?  
  • samodzielność – Czy projekt zakłada oddanie inicjatywy uczniom na każdym etapie realizacji? Czy rozwija poczucie sprawczości i własnej wartości wśród młodych ludzi?
  • adekwatność do potrzeb i odpowiedzialność społeczna – Czy i na ile projekt odpowiada na potrzeby szkolnej i/lub lokalnej społeczności? W jaki sposób angażuje i/lub wspiera środowisko szkolne i/lub lokalne?

 

Szczegółowy opis zasad przyznawania finansowania oraz kryteriów, według których oceniane są projekty edukacyjne, znajduje się w Regulaminie Programu Edukacja Inspiracja.