EFC

Formularz

 • MoN 2018
 • DANE OSOBOWE
 • WYBÓR LICEUM
 • EDUKACJA
 • AUTOPREZENTACJA
 • FINANSE
 • DANE STATYSTYCZNE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do programu stypendiów licealnych „Marzenie o Nauce”

realizowanego przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC

PRZECZYTAJ UWAŻNIE, zanim przystąpisz do wypełniania on-line formularza zgłoszeniowego do programu stypendialnego „Marzenie o Nauce” Fundacji EFC:

 

1. Kandydat do programu stypendialnego „Marzenie o Nauce” („Programu”) może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy.

2. Wnioskiem zgłoszeniowym jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w  terminie do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony efc.edu.pl.

3. Kandydatami do Programu są uczniowie klas III gimnazjum, którzy:

 • zamieszkują stale w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców przez minimum pół roku poprzedzające datę wysłania formularza on-line (ten wymóg nie dotyczy gimnazjalistów zamieszkujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
 • planują uzyskać średnią ocen minimum 4,50 na koniec III klasy gimnazjum lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125);
 • zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę wynosi poniżej 900,00 zł netto miesięcznie.

4. Formularz on-line wypełnia Kandydat razem ze swoim rodzicem/opiekunem prawnym.

5. Aby otworzyć formularz on-line, rodzic/opiekun prawny Kandydata musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych.

6. Do właściwego wypełnienia formularza on-line niezbędne jest podanie numerów PESEL Kandydata i jego rodzica/opiekuna prawnego, danych kontaktowych, w tym adresu mailowego i telefonu bezpośredniego do gimnazjum Kandydata.

7. Aby formularz on-line został uwzględniony w rekrutacji 2018, musi zostać zakończony i wysłany do EFC najpóźniej w dniu 31 marca 2018 r. - do godz. 23:59.

W celu zapoznania się z treścią formularza i regulaminu można je pobrać w wersji pdf:

treść Formularza       treść Regulaminu


Korzystanie ze stypendium związane jest z:

 • obowiązkiem zamieszkania w bursie/internacie,
 • nauką języka angielskiego w szkole językowej,
 • udziałem w dodatkowych zajęciach organizowanych przez Fundację, w tym z zakresu edukacji obywatelskiej, Wakacjach z EFC, Feriach z EFC i innych wyjazdach,
 • zaangażowaniem społecznym,
 • osiąganiem co najmniej dobrych wyników w nauce - średnia minimum 4.0 w liceum.

Wymagane jest stałe zamieszkiwanie w miejscowości do 30 tys. mieszkańców przez ostatnie pół roku poprzedzające datę wysyłania formularza on-line. Ten wymóg nie obowiązuje jedynie gimnazjalistów zamieszkujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku wątpliwości co do statusu Twojej miejscowości prosimy o jego weryfikację w miejscowym urzędzie.

5. Prosimy o podanie danych adresowych Kandydata:

Warunkiem otrzymania stypendium EFC jest przyjęcie Kandydata do liceum wskazanego przez EFC.
W każdym województwie znajduje się jedno lub dwa takie licea.

Nie ma możliwości otrzymania stypendium „Marzenie o Nauce” i podjęcia nauki w liceum innym niż wskazane przez EFC. W indywidualnych przypadkach  możliwa jest nauka w innym województwie - ale także tylko we wskazanych liceach i po uzgodnieniu tego z Koordynatorem regionalnym lub Biurem Fundacji.

EFC nie pośredniczy w procesie rekrutacji do liceum. Kandydat sam jest odpowiedzialny za dopełnienie formalności i terminów związanych z rekrutacją do wybranego liceum.

6. Jaką szkołę wybrałbyś/wybrałabyś, gdybyś nie ubiegał/-a się o stypendium Fundacji EFC?

EDUKACJA (sekcja 1)

Informacje o gimnazjum (lub szkole, która obecnie prowadzi klasy gimnazjalne) Kandydata:

EDUKACJA (sekcja 2)

8. Ile wynosiła średnia ocen uzyskana przez Ciebie w I semestrze III klasy gimnazjum?

9. Jaką uzyskałeś/-aś ocenę na I semestr III klasy gimnazjum (lub końcową, jeśli realizacja wskazanego przedmiotu zakończyła się w klasie niższej)? Prosimy podać wartość liczbową z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (np. 4,5; 5,0; 3,5):


EDUKACJA (sekcja 3)

10. Czy uczestniczyłeś/-aś w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim?

Czy uczestniczysz obecnie w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim?

11. Podziel się tym, czym zajmowałeś/-aś się w ostatnim roku, co było dla Ciebie szczególnie ważne, inspirujące i rozwijające, z czego jesteś najbardziej zadowolony/-a i dumny/-a. Mogą to być Twoje prace, projekty, w których brałeś/-aś udział, teksty, filmy czy działania wolontariackie. Opowiedz nam o swoich marzeniach i planach na ten rok. Zaciekaw nas tekstem do 1000 znaków ze spacjami.

FINANSE (sekcja 1)

12. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego Kandydata

FINANSE (sekcja 2)

Program stypendialny „Marzenie o Nauce” Fundacji EFC realizowany jest po to, aby pomóc młodzieży, której rodziny i/lub opiekunów nie stać na uczęszczanie do wytypowanych szkół. Lista liceów współpracujących z Fundacją znajduje się na stronie www.efc.edu.pl. Prosimy o rzetelne wypełnienie poniższych pozycji formularza:

13. Informacje o osobach żyjących w gospodarstwie domowym Kandydata:

g) Kandydat jest sierotą/półsierotą


14. Średnia kwota miesięcznego dochodu netto na osobę pozostającą w gospodarstwie domowym Kandydata w roku podatkowym 2017 (dotyczy wszystkich osób uzyskujących dochód, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym, bez wliczania kwoty z programu „Rodzina 500 plus"):

15. Prosimy o zaznaczenie źródeł dochodu w gospodarstwie domowym Kandydata (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):

a) I rodzic/opiekun prawny lub faktyczny Kandydata


b) II rodzic/opiekun prawny lub faktyczny Kandydata


16. W przypadku działalności rolniczej, prosimy o podanie:

17. Informacja o sytuacji majątkowej gospodarstwa Kandydata (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):

18. O programie „Marzenie o Nauce” dowiedziałeś/-aś się:


Miejsce na dodatkowe uwagi:

Wciśnij przycisk wysłania formularza, aby zakończyć i przesłać wypełniony formularz

Dziękujemy za wypełnienie formularza.