EFC

Formularz rekrutacyjny Horyzonty 2020

 • Horyzonty 2020
 • DANE OSOBOWE
 • WYBÓR SZKOŁY
 • AUTOPREZENTACJA
 • EDUKACJA
 • FINANSE
 • DANE STATYSTYCZNE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

w dodatkowej rekrutacji do Programu Stypendialnego Horyzonty

realizowanego przez Fundację EFC przy wsparciu Fundacji Rodziny Staraków

PRZECZYTAJ UWAŻNIE, zanim przystąpisz do wypełniania on-line formularza zgłoszeniowego do Programu Stypendialnego Horyzonty:

 

1. Kandydat do Programu Stypendialnego Horyzonty („Programu”) może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy.

2. Wnioskiem zgłoszeniowym jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w  terminie do 20 września 2020 roku za pośrednictwem strony efc.edu.pl.

3. Kandydatami do Programu są uczniowie klas I szkół średnich wskazanych przez EFC (lista  szkół współpracujących z Fundacją znajduje się na stronie www.efc.edu.pl), którzy:

 • zamieszkują stale w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców przez minimum pół roku poprzedzające datę wysłania formularza on-line (ten wymóg nie dotyczy uczniów zamieszkujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
 • uzyskali w szkole podstawowej dobre lub rokujące na przyszłość wyniki oraz osiągnięcia w nauce ;
 • zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę wynosi poniżej 1 000 zł netto miesięcznie;
 • zostali przyjęci do bursy lub interantu.

4. Formularz on-line wypełnia Kandydat razem ze swoim rodzicem/opiekunem prawnym.

5. Aby otworzyć formularz on-line, rodzic/opiekun prawny Kandydata musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych.

6. Do właściwego wypełnienia formularza on-line niezbędne jest podanie numerów PESEL Kandydata, danych kontaktowych, w tym adresu mailowego i telefonu bezpośredniego do szkoły podstawowej Kandydata.

7. Aby formularz on-line został uwzględniony w rekrutacji 2020, musi zostać zakończony i wysłany do EFC najpóźniej w dniu 20 września 2020 r. - do godz. 23:59.

8. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 5 października 2020 r.

W celu zapoznania się z treścią formularza i regulaminu można je pobrać w wersji pdf:

treść Formularza       treść Regulaminu


Korzystanie ze stypendium związane jest z:

 • obowiązkiem zamieszkania w bursie/internacie,
 • nauką języka angielskiego organizowaną przez Fundację EFC,
 • udziałem w dodatkowych zajęciach organizowanych przez Fundację, w tym z zakresu edukacji obywatelskiej, Wakacjach i Feriach Horyzontów i innych wyjazdach,
 • gotowością do zaangażowania społecznego.

Wymagane jest stałe zamieszkiwanie w miejscowości do 30 tys. mieszkańców przez ostatnie pół roku poprzedzające datę wysyłania formularza on-line. Ten wymóg nie obowiązuje jedynie gimnazjalistów zamieszkujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku wątpliwości co do statusu Twojej miejscowości prosimy o jego weryfikację w miejscowym urzędzie.

5. Prosimy o podanie danych adresowych Kandydata:

Warunkiem otrzymania stypendium EFC jest nauka Kandydata w liceum lub technikum wskazanym przez EFC.

Nie ma możliwości otrzymania stypendium „Horyzonty” i podjęcia nauki w innej szkole niż wskazana przez EFC.

7. Podziel się tym, czym zajmowałeś/-aś się w ostatnim roku, co było dla Ciebie szczególnie ważne, inspirujące i rozwijające, z czego jesteś najbardziej zadowolony/-a i dumny/-a. Mogą to być Twoje prace, projekty, w których brałeś/-aś udział, teksty, filmy czy działania wolontariackie. Opowiedz nam o swoich marzeniach i planach na ten rok. Zaciekaw nas tekstem do 1000 znaków ze spacjami.

EDUKACJA (sekcja 1)

8. Informacje o szkole podstawowe Kandydata:

EDUKACJA (sekcja 2)

9. Ile wynosiła średnia ocen uzyskana przez Ciebie w I semestrze VIII klasy szkoły podstawowej?

10. Jaką uzyskałeś/-aś ocenę na I semestr VIII klasy szkoły podstawowej (lub końcową, jeśli realizacja wskazanego przedmiotu zakończyła się w klasie niższej)? Prosimy podać wartość liczbową z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (np. 4,5; 5,0; 3,5):


EDUKACJA (sekcja 3)

11. Czy uczestniczyłeś/-aś w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim?

Czy uczestniczysz obecnie w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim?

FINANSE (sekcja 1)

12. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego Kandydata

FINANSE (sekcja 2)

Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC realizowany jest po to, aby pomóc młodzieży, której rodziny i/lub opiekunów nie stać na uczęszczanie do wytypowanych szkół. Prosimy o rzetelne wypełnienie poniższych pozycji formularza:

13. Informacje o osobach żyjących w gospodarstwie domowym Kandydata:

g) Kandydat jest sierotą/półsierotą


14. Średnia kwota miesięcznego dochodu netto na osobę pozostającą w gospodarstwie domowym Kandydata w roku podatkowym 2019 (dotyczy wszystkich osób uzyskujących dochód, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym, bez wliczania kwoty z programu „Rodzina 500 plus"):

15. Prosimy o zaznaczenie źródeł dochodu w gospodarstwie domowym Kandydata (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):

a) I rodzic/opiekun prawny lub faktyczny Kandydata


b) II rodzic/opiekun prawny lub faktyczny Kandydata


16. W przypadku działalności rolniczej, prosimy o podanie:

17. Informacja o sytuacji majątkowej gospodarstwa Kandydata (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):

18. O Programie Stypendialnym Horyzonty dowiedziałeś/-aś się (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):


Miejsce na dodatkowe uwagi:

Wciśnij przycisk wysłania formularza, aby zakończyć i przesłać wypełniony formularz

Dziękujemy za wypełnienie formularza.