EFC

Formularz rekrutacyjny Horyzonty 2021

 • Horyzonty 2021
 • DANE OSOBOWE
 • WYBÓR SZKOŁY
 • AUTOPREZENTACJA
 • EDUKACJA
 • FINANSE
 • DANE STATYSTYCZNE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do Programu Stypendialnego Horyzonty

realizowanego przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC) 

w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków (FRS)

Drogi Kandydacie, Droga Kandydatko,

PRZECZYTAJ UWAŻNIE, zanim przystąpisz do wypełniania formularza zgłoszeniowego:

 

1. Internetowy formularz zgłoszeniowy musisz wypełnić i wysłać w terminie do 19 września 2021 roku. Trzeba to zrobić za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl. Uwaga! Nie drukuj formularza ani nie wysyłaj go pocztą tradycyjną – zgłoszenie odbywa się wyłącznie online.

2. W rekrutacji możesz złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy.

3. Pamiętaj, że Kandydatami do programu Horyzonty mogą być uczniowie i uczennice klas I, którzy uczą się w szkołach współpracujących z EFC, i:

 • zamieszkują w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców przez minimum pół roku poprzedzające datę wysłania formularza online (wymóg dotyczący liczby mieszkańców nie obowiązuje uczniów i uczennic, zamieszkujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
 • uzyskali dobre lub rokujące na przyszłość wyniki w nauce;
 • zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę wynosi poniżej 1 200 zł netto miesięcznie;
 • będą starali się o przyjęcie do jednej ze szkół współpracujących z Fundacją EFC – ich lista  znajduje się na stronie www.efc.edu.pl.

4. Do wypełnienia niektórych rubryk w formularzu będziesz potrzebować wsparcia rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Aby otworzyć formularz on-line, rodzic/opiekun prawny Kandydata musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych.

6. Do właściwego wypełnienia formularza online niezbędne jest podanie Twojego numeru PESEL, danych kontaktowych, a także adresu mailowego i telefonu do Twojej szkoły podstawowej.

7. Aby formularz on-line został uwzględniony w rekrutacji, musi zostać zakończony i wysłany do EFC najpóźniej w dniu 19 września 2021 r. - do godz. 23:59.

Uwaga! Jeśli chcesz zapoznać się z treścią formularza i regulaminu, zanim zaczniesz wypełniać zgłoszenie, możecie je pobrać w wersji PDF. To ważne, ponieważ formularz należy wypełnić podczas jednej sesji (nie można go zapisać ani wrócić później do jego edycji):

treść Formularza       treść Regulaminu


Korzystanie ze stypendium Horyzonty związane jest z:

 • zamieszkaniem w bursie/internacie,
 • nauką w jednej ze szkół średnich, z którymi współpracuje Fundacja EFC,
 • nauką języka angielskiego w szkole językowej,
 • udziałem w dodatkowych zajęciach organizowanych przez Fundację, takich jak: spotkania z innymi stypendystami, wyjazdy na obozy w wakacje i ferie, warsztaty o tematyce społecznej i obywatelskiej,
 • zaangażowaniem społecznym.

Wymagane jest stałe zamieszkiwanie w miejscowości do 30 tys. mieszkańców przez ostatnie pół roku, poprzedzające datę wysyłania formularza online. W przypadku wątpliwości co do liczby mieszkańców w Twojej miejscowości prosimy o jej weryfikację w miejscowym urzędzie. Wymóg dotyczący liczby mieszkańców nie obowiązuje jedynie uczniów zamieszkujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

5. Prosimy o podanie danych adresowych Kandydata:

Warunkiem otrzymania stypendium Horyzonty jest nauka w liceum lub technikum, z którym współpracuje Fundacja EFC.

Nie ma możliwości otrzymania stypendium Horyzonty w sytuacji podjęcia nauki w szkole spoza listy.

7. Podziel się z nami tym, czym zajmowałeś/zajmowałaś się w ostatnim roku – co było dla Ciebie szczególnie ważne, inspirujące i rozwijające? Z czego jesteś najbardziej zadowolony/zadowolona i dumny/dumna. Mogą to być Twoje prace, projekty w których brałeś/brałaś udział, teksty, filmy czy działania wolontariackie. Zaciekaw nas krótkim opisem (do 1000 znaków ze spacjami).

8. Napisz nam, dlaczego chcesz zostać Stypendystą/Stypendystką programu Horyzonty. Dlaczego chcesz uczyć się w wybranej przez Ciebie szkole czy mieście? Napisz nam o swoich marzeniach i planach w krótkim tekście (do 1000 znaków ze spacjami). 

EDUKACJA (sekcja 1)

9. Informacje o szkole podstawowej Kandydata:

EDUKACJA (sekcja 2)

10. Ile wynosiła średnia ocen uzyskana przez Ciebie w I semestrze VIII klasy szkoły podstawowej?

11. Jaką uzyskałeś/uzyskałaś ocenę na I semestr VIII klasy szkoły podstawowej z wymienionych przedmiotów? Podaj wartość liczbową z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (np. 4,5; 5,0; 3,5). Jeśli realizacja któregoś przedmiotu zakończyła się w klasie niższej, to podaj ocenę końcową:


EDUKACJA (sekcja 3)

12. Czy uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim?

FINANSE (sekcja 1)

13. Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego Kandydata

FINANSE (sekcja 2)

Program Stypendialny Horyzonty wspiera młodych ludzi, którzy mają potencjał i chcieliby dalej się rozwijać w liceum lub technikum w dużym mieście, ale – ze względu na sytuację materialną w rodzinie – nie mogliby tego zrobić bez wsparcia finansowego. Prosimy o rzetelne wypełnienie poniższych pozycji formularza:

14. Informacje o osobach żyjących w gospodarstwie domowym Kandydata:

g) Kandydat jest sierotą/półsierotą

*Przyjmujemy, że opiekun faktyczny to osoba, która rzeczywiście opiekuje się dzieckiem, np. w sytuacji, gdy rodzice pracują za granicą, a dziecko mieszka z inną osobą niż rodzic czy opiekun prawny. Opiekun faktyczny to także osoba, która dopiero stara się o przysposobienie dziecka. 


15. Średnia kwota miesięcznego dochodu netto na osobę pozostającą w gospodarstwie domowym Kandydata w roku podatkowym 2020 (dotyczy wszystkich osób uzyskujących dochód, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym; do kwoty nie wlicza się środków z programu „Rodzina 500 plus"):

16. Prosimy o zaznaczenie źródeł dochodu w gospodarstwie domowym Kandydata (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):

a) I rodzic/opiekun prawny lub opiekun faktyczny Kandydata


b) II rodzic/opiekun prawny lub opiekun faktyczny Kandydata


17. W przypadku działalności rolniczej, prosimy o podanie:

18. Informacja o sytuacji majątkowej gospodarstwa domowego Kandydata (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):

19. O Programie Stypendialnym Horyzonty dowiedziałaś/dowiedziałeś się (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):


Miejsce na dodatkowe uwagi:

Wciśnij przycisk wysłania formularza, aby zakończyć i przesłać wypełniony formularz

Dziękujemy za wypełnienie formularza i aplikację do Programu Stypendialnego Horyzonty.