EFC

Formularz zgłoszeniowy

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I

Drogi Kandydacie, Droga Kandydatko,

cieszymy się, że zainteresował Cię Program Stypendialny Horyzonty. W Fundacji EFC prowadzimy go od 13 lat, od 2016 roku w strategicznym partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. Bardzo lubimy to, co robimy, i mamy nadzieję, że dołączysz do grona naszych stypendystów i tej kilkuletniej przygody.
Trzymamy za Ciebie kciuki!

Zanim zabierzesz się za wypełnianie formularza, przeczytaj nasze wskazówki:  

1. Internetowy formularz zgłoszeniowy trzeba wypełnić i wysłać do 31 marca 2023 roku, do godz. 23:59.
Zgłoszenie odbywa się tylko online - dlatego nie drukuj formularza, ani nie wysyłaj go do nas pocztą tradycyjną.

2. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie pytania, które zadajemy w formularzu online - zapoznaj się z nimi i wcześniej przygotuj sobie odpowiedzi. To ważne, bo formularz trzeba wypełnić podczas jednej sesji, tzn. że nie można go zapisać, ani wrócić później do jego uzupełniania. Można jednak cofnąć się do wcześniejszych pytań w trakcie wypełniania.

3. Przy niektórych pytaniach będziesz potrzebować wsparcia osoby dorosłej - rodzica lub opiekuna prawnego.

________________________________________________

Dokumenty do zapoznania się:

treść Formularza       treść Regulaminu

A. OŚWIADCZENIA

Wypełnia Rodzic/Opiekun prawny/faktyczny* - oświadczenia zaznacza osoba dorosła.

*Przyjmujemy, że opiekun faktyczny to osoba, która rzeczywiście opiekuje się dzieckiem, np. w sytuacji, gdy rodzice pracują za granicą, a dziecko mieszka z inną osobą niż rodzic czy opiekun prawny. Opiekun faktyczny to także osoba, która dopiero stara się o przysposobienie dziecka.

B. PYTANIA WSTĘPNE

1. Dane Kandydata / Kandydatki:

Wypełnia Kandydat/ka i Rodzic/Opiekun prawny - w tej części możesz potrzebować wsparcia osoby dorosłej.

2. Twój adres zamieszkania:

3. Informacje o Twojej szkole podstawowej:

4. Dane osobowe Rodzica lub Opiekuna prawnego/faktycznego Kandydata/ki:

C. KWESTIE FORMALNE

Wypełnia Kandydat/ka i Rodzic/Opiekun prawny - w tej części możesz potrzebować wsparcia osoby dorosłej.

Czy mieszkasz w miejscowości do 30 tys. mieszkańców przez co najmniej ostatnie pół roku?

D. WYBÓR SZKOŁY

Wypełnia Kandydat/ka - to pytania, na które możesz odpowiedzieć sam/a. 

Do której szkoły chcesz pójść? Wybierz  jedną ze szkół, z którymi współpracuje Fundacja EFC. 

Uwaga! Fundacja EFC nie pośredniczy w procesie rekrutacji do liceum lub technikum. To ty sam/a musisz dostać się do szkoły oraz dopełnić formalności i terminów związanych z rekrutacją do wybranej szkoły. Nie ma możliwości otrzymania stypendium Horyzonty, jeśli rozpoczniesz naukę w innej szkole średniej. 

5. Wybierz jedną ze szkół, z którymi współpracuje Fundacja EFC

6. Jaką szkołę wybrałbyś/łabyś, gdybyś nie ubiegał/a się o stypendium Horyzonty?

7. Czas dotarcia w minutach do najbliższego liceum lub technikum w Twojej okolicy

Zrób kalkulację zgodną z tym, jaką drogą i środkiem transportu miałbyś/łabyś do najbliższej  szkoły dojechać, np. wliczając czas dojścia na przystanek, oczekiwania na autobus czy pociąg:

E. EDUKACJA

Wypełnia Kandydat/ka - to pytania, na które możesz odpowiedzieć sam/a.

8. Ile wynosiła średnia ocen uzyskana przez Ciebie w I semestrze VIII klasy szkoły podstawowej?

9. Jaką uzyskałeś/uzyskałaś ocenę na I semestr VIII klasy szkoły podstawowej z wymienionych przedmiotów? Podaj wartość liczbową z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (np. 4,5; 5,0; 3,5). Jeśli realizacja któregoś przedmiotu zakończyła się w klasie niższej, to podaj ocenę końcową:


10. Czy uczestniczyłeś/łaś w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim?

11. Czy brałeś/łaś udział w jakichś konkursach, zawodach, np. artystycznych, sportowych, tematycznych?

12. Czy otrzymujesz lub otrzymywałeś/łaś jakieś inne stypendia? Czy aplikujesz na jakieś inne stypendia?

F. ZAANGAŻOWANIE

Wypełnia Kandydat/ka - to pytania, na które możesz odpowiedzieć sam/a.

13. Czy angażujesz się w życie szkolne (np. samorząd, projekty, koła zainteresowań, szkolne wydarzenia)?

14. Czy jesteś aktywny w swojej społeczności lokalnej/gminie (np. festyny, wydarzenia lokalne, OSP, Młodzieżowa Rada Gminy, parafia, wolontariat i/lub inne)?

G. ZAINTERESOWANIA I MOTYWACJE

Wypełnia Kandydat/ka - to pytania, na które możesz odpowiedzieć sam/a.

15. Co najbardziej lubisz robić w czasie wolnym?

16. Wyobraź sobie, że masz moc, która pozwala Ci zmienić coś, naprawić na świecie. Wskaż jeden problem, wyzwanie, którym byś się zajął/jęła i napisz krótko dlaczego.

17. Wyobraź sobie, że dostajesz się do programu Horyzonty i uczysz się w wybranym przez Ciebie mieście. Jak to wpłynie na Ciebie? Co zyskasz, dzięki Horyzontom?

H. SYTUACJA FINANSOWA I RODZINNA

Wypełnia Rodzic/Opiekun prawny i Kandydat/ka - tę część wypełnia przede wszystkim osoba dorosła.

18. Prosimy o podanie średniego miesięcznego dochodu netto (na rękę) liczonego na osobę w gospodarstwie domowym Kandydata/tki:

Dotyczy to wszystkich osób uzyskujących dochód, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Przy ustalaniu dochodu należy uwzględnić również zasiłki, alimenty i świadczenia. Do kwoty nie wlicza się środków z programu „Rodzina 500 plus" i dopłat unijnych do gospodarstwa.

19. W jakiej wysokości pobierane jest świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”:


20. W przypadku działalności rolniczej prosimy o podanie:

21. Informacja o sytuacji majątkowej gospodarstwa domowego (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):


22. Informacje o osobach żyjących w gospodarstwie domowym Kandydata/ki:


23. Prosimy o zaznaczenie źródeł dochodu w gospodarstwie domowym Kandydata/ki

a) I rodzic/opiekun prawny lub opiekun faktyczny Kandydata/ki

b) II rodzic/opiekun prawny lub opiekun faktyczny Kandydata/tki

24. Dodatkowe informacje o sytuacji rodzinnej i finansowej:

I. ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROGRAMIE HORYZONTY

25. O Programie Stypendialnym Horyzonty dowiedziałeś/dowiedziałaś się (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):


Miejsce na dodatkowe uwagi:

Jeśli to już koniec Twojej pracy nad formularzem, wciśnij przycisk WYŚLIJ FORMULARZ. Wtedy Twoje zgłoszenie trafi do nas.

Dziękujemy za wypełnienie formularza i aplikację do Programu Stypendialnego Horyzonty.