EFC

Statut

STATUT

EDUKACYJNEJ FUNDACJI

im. ROMANA CZERNECKIEGO

Postanowienia Ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego”, zwana dalej Fundacją została ustanowiona jako „Fundacja Romana i Andrzeja Czerneckich” przez Andrzeja Czerneckiego zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym w dniu 23 kwietnia 2009 roku przez Artura Szadkowskiego, asesora notarialnego, zastępcę notariusza w Warszawie – Magdaleny Korobowicz za rep. A 3651/2009.

§2

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa, woj. mazowieckie.

§3

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw edukacji.

§4

Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§5

  1. 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych podmiotów, w tym fundacji.

  1. 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

  1. 3. Fundacja może używać skrótu „Fundacja EFC” oraz wyróżniającego ją logotypu.


§6

  1. 1. Fundacja może ustanawiać nagrody, odznaki, medale i przyznawać je wraz  z wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§7

  1. 1. Celem Fundacji jest wspieranie edukacji jako dziedziny mającej kluczowe znaczenie dla przyszłości Polski jako państwa demokratycznego oraz Europy, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształtowanie ich postaw obywatelskich.

  1. 2. Zmiana celów Fundacji jest możliwa drogą uchwały jednomyślnie przyjętej przez członków Rady Fundacji.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. finansowanie nauki, udzielanie stypendiów, wspomaganie finansowe i rzeczowe dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich szczeblach edukacji;

b. podejmowanie działań wspierających z zakresu nauki, kultury i edukacji, które przybliżają młodym polskim pokoleniom kulturę i ułatwiają naukę;

c. wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz dorosłych m.in. poprzez stwarzanie możliwości kontaktu z profesjonalnymi twórcami i autorytetami w danej dziedzinie, rozwijanie ich zainteresowań przez organizację i finansowanie warsztatów edukacyjnych, szkoleń, kursów, wykładów i innych form dokształcania i zajęć pozalekcyjnych, nauki języków obcych oraz wypoczynku zimowego i letniego, a także organizację działań związanych z szeroko rozumianym rozwojem sportowym młodzieży;

d. wspieranie i prowadzenie edukacji obywatelskiej;

e. wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wykładowców, dyrektorów szkół
i pracowników placówek oraz instytucji zajmujących się edukacją;

f. współpracę z samorządami lokalnymi i przedsiębiorcami o zbliżonym profilu działania, wspomaganie innych organizacji pozarządowych, o zbieżnych celach statutowych oraz organizowanie lub wspomaganie przedsięwzięć dydaktycznych, naukowych, artystycznych służących edukacji;

g. budowę i prowadzenie placówek pedagogicznych i językowych;

h. wyposażanie internatów, szkół i szkół wyższych w sprzęt naukowy i inne pomoce pedagogiczne;

i. prowadzenie działań mających na celu nagłośnienie problemów uczniów, studentów i ich opiekunów, nauczycieli, w tym organizowanie wystaw, konferencji, konkursów i imprez wspierających rozwój edukacji;

j. prowadzenie badań środowiskowych dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłych pochodzących z różnych środowisk;

k. administrowanie projektami rozwoju edukacji i kultury;

l. organizowanie szkoleń i warsztatów, programów z zakresu edukacji, wspomaganie i propagowanie motywacyjnych metod nauczania, pobudzających dzieci i młodzież oraz dorosłych do myślenia krytycznego, pracy zespołowej i odpowiedzialności za dalszy rozwój edukacyjny;

m. uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty, umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji oraz organizowanie własnych akcji edukacyjnych, społecznych i kulturalnych,  promujących wartości demokratyczne, postawy obywatelskie i wolontariat;

n. obejmowanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, których dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych Fundacji.

§9

  1. 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalnością nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

  1. 2. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmuje:

  1. a. sprzedaż towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego;

  1. b. sprzedaż przedmiotów darowizny;

  1. c. organizowanie szkoleń i warsztatów, programów z zakresu edukacji, wspomaganie i propagowanie motywacyjnych metod nauczania, pobudzających młodzież do dalszego rozwoju edukacyjnego.

Majątek i przychody Fundacji

§10

  1. 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych, wymieniony w Akcie Fundacyjnym powiększany o wpłaty dokonywane przez Fundatora począwszy od miesiąca maj 2009 oraz środki nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

  1. 2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się 5.000,- (pięć tysięcy) złotych.

  1. 3. Statut zabrania:

  1. a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
  1. b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  1. c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz  członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  1. d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

Dochody Fundacji pochodzą z:

  1. a. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;

  1. b. dotacji i subwencji oraz grantów;

  1. c. majątku ruchomego i nieruchomego oraz z odsetek od lokat bankowych;

  1. d. odliczeń podatkowych;

  1. e. ze zbiórek i imprez publicznych;

  1. f. działalności gospodarczej Fundacji.

§13

  1. 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

  1. 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem.

§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji mogą uzyskać tytuł Partnera Fundacji. Zasady i warunki przyznawania tytułu Partnera Fundacji określa Rada Fundacji.

§16

Tytuł Partnera Fundacji ma charakter osobisty.   

Działalność Gospodarcza

§16¹

  1. 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

  1. a. wynajmowania i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z PKD,

  1. b. wynajmowania i dzierżawy maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.Z PKD,

  1. c. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1 PKD.

  1. 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji.
Organy Fundacji

§17

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji, Rada Fundacji i Rada Programowa.

Zarząd Fundacji

   1. 1. Zarząd składa się od 1 do 5 osób.

   1. 2. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

   1. 3. Członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów członków Rady.

   1. 4. Zarząd w całości lub poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

   1. 5. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

   1. 6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

   1. 7. Pracami Zarządu kieruje Prezes wskazywany przez Radę Fundacji jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jego Prezesem.

   1. 8. Zarząd działa według Regulaminu Działania Fundacji zatwierdzonego przez Radę Fundacji zwanego Przewodnikiem po EFC.

   1. 9. Fundację reprezentuje jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

   1. 10. Zarząd Fundacji:

   1. a. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz budżety kwartalne Fundacji, do akceptacji przez Radę Fundacji;

   1. b. w terminie do dnia 30 października każdego roku kalendarzowego składa Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swej działalności i działalności Fundacji;

   1. c. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;

   1. d. przyjmuje dotacje, darowizny, spadki, subwencje, granty  i zapisy;

   1. e. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz za wyniki z działalności finansowej i gospodarczej;

   1. f. prowadzi działalność gospodarczą Fundacji;

   1. g. podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów, z zastrzeżeniem §17 ust. 16 litera i);

   1. h. ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Fundacji;

   1. i. podejmuje inne sprawy nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.

   1. 11. Zarząd przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Fundacji. Kwestie, w których wymagana jest uchwała Zarządu wymienione są szczegółowo w Regulaminie Działania Fundacji.

   1. 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. O terminie posiedzenia Zarządu, członkowie Zarządu są powiadamiani minimum 7 dni przed planowanym  terminem obrad telefonicznie, faksem bądź drogą mailową.

   1. 13. Rada Fundacji decyduje o ewentualnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu członków Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

   1. 14. Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania nadzoru.

   1. 15. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

   1. a. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz kwartalnych budżetów Fundacji przedstawianych przez Zarząd;

   1. b. wybór członków Zarządu i członków Rady Programowej Fundacji;

   1. c. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom

   1. Zarządu absolutorium za okresy roczne;

   1. d. opiniowanie ustalonej przez Zarząd Fundacji organizacji wewnętrznej Fundacji;

   1. e. uchwalanie Regulaminu Działania Fundacji zwanego Przewodnikiem po EFC;

   1. f. ustalanie form ewentualnego zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu, Rady Fundacji i Rady Programowej Fundacji;

   1. g. zatwierdzanie regulaminów przyznawania stypendiów przez Fundację;

   1. h. uchwalanie i zmienianie aktów założycielskich, statutów i regulaminów  placówki pedagogicznej ufundowanej przez Fundację;

   1. i. podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;

   1. j. podejmowanie decyzji o niezabudżetowanych inwestycjach Fundacji o wartości przekraczającej jednorazowo 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

   1. 16. Rada Fundacji składa się od 2 do 5 osób fizycznych i/lub prawnych.

   1. 17. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują obecni członkowie Rady Fundacji większością głosów, przy jednomyślnym głosowaniu Igora Czerneckiego i Andrzeja Czerneckiego Jr.

   1. 18. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

   1. 19. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, odwołania z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji.

   1. 20. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

   1. 21. Członkowie Rady Fundacji:

   1. a.
    nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

   1. b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   1. 22. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

   1. 23. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż dwa razy do roku.

   1. 24. O terminie posiedzenia Rady Fundacji członkowie Rady są powiadamiani 7 dni przed planowanym terminem obrad telefonicznie, faksem, drogą mailową bądź innych telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość.

   1. 25. Obrady prowadzone są przez Przewodniczącego.

   1. 26. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane. Protokół, po sprawdzeniu, jest podpisywany przez prowadzącego.

   1. 27. W posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień, a także inne osoby zaproszone przez członków Rady Fundacji w celach doradczych.

   1. 28. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane drogą pisemną i/lub przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail), z wyłączeniem uchwał dotyczących składu osobowego organów Fundacji.

   1. 29. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Statut przewiduje inaczej, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego.

   1. 30. Na każde posiedzenie Rady Fundacji, Zarząd zobowiązany jest składać Radzie sprawozdanie ze wszystkich, istotnych czynności podjętych przez Fundację w okresie sprawozdawczym.

Rada Programowa Fundacji
   1. 31. Rada Programowa jest organem Fundacji. Członków Rady Programowej powołuje Rada Fundacji na czas nieokreślony.

   1. 32. Zarząd Fundacji może wnioskować do Rady Fundacji o przyjęcie w poczet Rady Programowej osób szczególnie zasłużonych dla edukacji.

   1. 33. Do zadań Rady Programowej należy:

   1. a. analiza systemu edukacji na podstawie doświadczeń Fundacji i lobbing na rzecz poprawy i rozwoju systemu edukacji w Polsce;

   1. b. ocena skuteczności działań Fundacji na jej polach działania i występowanie z wnioskami do Rady Fundacji i Zarządu;

   1. c. wspieranie merytoryczne Fundacji przy realizacji kolejnych celów statutowych.

Gospodarka Fundacji

§18

   1. 1. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na swoją działalność statutową.

   1. 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   1. 3. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej jest przy pomocy rachunkowo wyodrębnionych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

   1. 4. Rok obrachunkowy Fundacji rozpoczyna się 1 września każdego roku kalendarzowego i kończy się 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

Zmiana Statutu

§19

Decyzje w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji uchwałą przyjętą bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym za zmianą Statutu muszą głosować Igor Czernecki i Andrzej Czernecki Jr. jednomyślnie.

§20

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. Fundacja ulega likwidacji w przypadku trwałego wyczerpania się środków finansowych.

   1. 2. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.  Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia, z zastrzeżeniem § 17 pkt 16 lit. i.) oraz § 20 pkt 3 jest Zarząd Fundacji.

   1. 3. Decyzję o likwidacji lub połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu, przy czym za likwidacją lub połączeniem Fundacji muszą głosować Igor Czernecki i Andrzej Czernecki Jr. jednomyślnie.

   1. 4. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

   1. 5. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane w uchwale Rady z uwzględnieniem celów, którym służy Fundacja.