EFC

Kapituła

Krzysztof Arciszewski

Absolwent New York University oraz University of Oxford. Związany z inwestycjami kapitałowymi od 2011 roku. Założyciel szkoły brytyjskiej w Wilanowie. Wioślarz i himalaista. Podróżnik wędrowny.


dr hab. Grażyna Czetwertyńska

Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła Laboratorium Edukacyjne Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z Klasą Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz członkinią zespołu krajowego w badaniu PISA. Autorka koncepcji internetowego podręcznika dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników szkolnych oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, pracy z uczniami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.


dr hab. Roman Dolata

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego. Członek Komitetu Ewaluacji Instytucji Naukowych I kadencji, ekspert Narodowego Centrum Nauki w latach 2012-2017. Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym, ewaluacji instytucji edukacyjnych i problemach nierówności społecznych w edukacji. Kierował pracami zespołów badawczych, które rozwijały na potrzeby polskiego systemu oświaty metodologię edukacyjnej wartości dodanej (metoda wykorzystania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji wyników nauczania). Był członkiem zespołów badawczych realizujących w Polsce międzynarodowe badania edukacyjne PISA, PIRLS, TIMSS. Opublikował ponad 40 recenzowanych artykułów, monografii i rozdziałów w monografiach naukowych z zakresu pedagogiki i socjologii edukacji. Wg Google Scholar (02.2018) h-indeks = 12, liczba cytowań: 400. Najważniejsza publikacja: Dolata R. (2008). Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.


prof. Michał Federowicz

Kieruje Zespołem Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w Instytucie Filozofii i Socjologii (IFiS) PAN. Ukończył socjologię UW, a wcześniej studia na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej.
W latach 1980-1984 wykonywał prace badawcze w Instytucie Lotnictwa. Od roku 1984 pracuje w IFiS PAN. W latach 1994-1995 był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej na Cornell University i na Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). W latach 2009-2017 był dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych.


dr hab. Mikołaj Herbst

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Kierownik Zakładu Nauk Społecznych w Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. Specjalizuje się w badaniach z dziedziny ekonomii edukacji, rozwoju regionalnego i lokalnego, a także w analizie cykli koniunktury. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Kierownik i uczestnik projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Narodowe Centrum Nauki. W latach 2008-2009 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.

Ula Malko

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS, podyplomowe studia trenerskie oraz kurs pracy metodą projektów badawczych w USA. Od 10 lat wspiera nauczycieli w lepszym rozumieniu potrzeb rozwojowych dzieci i procesów związanych z dynamiką grupy. Pracuje także z zespołami nauczycieli by przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz by wzmacniać współpracę między nimi. Przez dwa lata prowadziła sieć dla nauczycieli podstawówek. Wspiera merytorycznie kadry pracujące z dziećmi w różnych formach edukacyjnych (kolonie, zajęcia dodatkowe). Współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci, Fundacją Przestrzeń dla Edukacji oraz Fundacją Wolna Szkoła.


Alicja Pacewicz

Ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Od 1994 r. W CEO propaguje wiedzę, umiejętności i postawy obywatelskie oraz wspiera szkoły w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Współautorka programów edukacyjnych (w tym: „Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja”), podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, publikacji metodycznych szkoleniowych. W ubiegłych latach ekspertka MEN, współorganizatorka projektów współpracy międzynarodowej (m.in. Networking European Citizenship Education). Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.


dr Przemysław Sadura

Doktor socjologii, adiunkt w Instytutu Socjologii UW, założyciel Fundacji „Pole Dialogu”, publicysta „Krytyki Politycznej”. Interesuje się systemem edukacji, zróżnicowaniem klasowym i partycypacją obywatelską.
W swojej pracy obok badań socjologicznych posługuje się także interwencją społeczną. Od lat współpracuje z trzecim sektorem i administracją publiczną prowadząc badania, szkolenia i konsultacje. Ostatnio opublikowane książki: Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Warszawa 2015 i Edukacja obywatelska w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.


dr Michał Sitek

Socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych, w którym w latach 2009-2017 był zastępcą dyrektora ds. badawczych, a obecnie kieruje Zespołem Badań Międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Central European University. Autor publikacji dotyczących edukacji, opieki zdrowotnej i administracji publicznej. Jest członkiem polskiego zespołu badania OECD PISA oraz krajowym koordynatorem badań TIMSS 2019 i PIAAC 2022.