EFC

Zasady oceny projektów

TEMAT PROJEKTU

Wierzymy, że nauczyciele i nauczycielki najlepiej znają swoich uczniów i uczennice oraz ich potrzeby. Stąd też pozostawiamy swobodę w wyborze tematu projektu i przestrzeń na samodzielną realizację własnej wizji.

Każdy projekt powinien jednak rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie. Warto również wykorzystać potencjał, wynikający z uczenia się i życia w małej miejscowości, np. realizować projekty w terenie, włączać rodziców i mieszkańców, czy działać na rzecz społeczności lokalnej.

 • SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

W każdym projekcie kluczową rolę odgrywają dzieci i młodzież. Projekt realizowany jest przez co najmniej 5-osobowy, możliwie zróżnicowany zespół, do którego należą:

– uczniowie i uczennice z klas 4-8 (jednej lub wielu),

– zarówno osoby aktywne, jak i te mniej zaangażowane w życie szkolne, które potrzebują mądrej zachęty, by włączyć się w działania,

– osoby zainteresowane tematyką i te, które dopiero odkrywają swoje talenty i pasje.

Zachęcamy, by działaniami objąć jak największą grupę uczniów i uczennic. Zespół uczniowski działa pod opieką nauczyciela zgłaszającego projekt, który pełni rolę mentora-inspiratora.

 • KRYTERIA OCENY PROJEKTU

Przy ocenie projektu szczególnie ważne są dla nas:  

 • znajomość metody – czy projekt spełnia założenia metody nauczania, jaką jest projekt edukacyjny?

 • pomysłowość – czy projekt jest ciekawy? Jakie pasje rozwija? Jakie kompetencje kształtuje?

 • praca zespołowa – czy projekt kładzie nacisk na współpracę przy tworzeniu pomysłów, rozwiązań? Jak podzielone są zadania w zespole?

 • samodzielność – czy projekt zakłada oddanie inicjatywy uczniom i uczennicom na każdym etapie realizacji? Czy rozwija poczucie sprawczości i własnej wartości wśród młodych ludzi?

 • adekwatność do potrzeb i odpowiedzialność społeczna – czy i na ile projekt odpowiada na potrzeby szkolnej i/lub lokalnej społeczności? W jaki sposób angażuje i/lub wspiera środowisko szkolne i/lub lokalne?

Poniżej znajdują się pytania z formularza zgłoszeniowego do I etapu rekrutacji do programu Edukacja Inspiracja – edycja 2022/2023

Szczegółowy opis zasad przyznawania finansowania oraz kryteriów, według których oceniane są projekty edukacyjne, znajduje się poniżej w regulaminie programu Edukacja Inspiracja.

 • Formularz zgłoszeniowy do I etapu programu Edukacja Inspiracja - edycja 2022_2023.pdf

  Pobierz plik
 • Regulamin_Edukacja Inspiracja 2022_2023.pdf

  Pobierz plik