EFC

Zasady i kryteria oceny

TEMAT PROJEKTU

Zostawiamy nauczycielom i uczniom swobodę w wyborze tematu projektu edukacyjnego. Ważne jedynie, żeby wpisywał się w co najmniej jeden z obszarów tematycznych: 

- społeczno-obywatelski, w którym młodzi ludzie diagnozują potrzeby grupy docelowej, dyskutują, przekonują sceptyków do projektu, mobilizują społeczność szkolną i/lub lokalną do działania;
- naukowo-badawczy, w którym uczniowie zadają pytania, eksperymentują, analizują, wyciągają wnioski;
- artystyczno-językowy, w którym jest przestrzeń na tworzenie, poznawanie i interpretację, organizowanie wydarzeń kulturalnych. 

Każdy projekt powinien rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie. Rozumiemy przez to umiejętność pracy w grupie, świadomość wpływu naszych działań na nasze środowisko, czy otwartość i odpowiedzialność wobec innych. Warto również, by w projektach edukacyjnych docenić i zagospodarować potencjał wynikający z uczenia się i życia w małej miejscowości, na przykład realizować projekty w terenie, włączać w nie rodziców i mieszkańców, działać na korzyść otoczenia.

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

W każdym projekcie kluczową rolę odgrywają dzieci i młodzież. Projekt realizowany jest przez co najmniej 5-osobowy, możliwie zróżnicowany zespół uczniów, do którego należą:

- dziewczynki i chłopcy;
- zainteresowani tematyką i Ci, w których pasja i talent będą dopiero odkrywane i rozbudzane;
- aktywni, jak również do tej pory nie zaangażowani w życie szkolne, którzy potrzebują mądrej zachęty, by włączyć się w działanie.

Zachęcamy, by działaniami objąć jak największą grupę uczniów. Tak skompletowany zespół uczniowski działa pod opieką nauczyciela zgłaszającego projekt, który pełni rolę mentora-inspiratora.

KRYTERIA OCENY PROJEKTU

Przy ocenie projektu szczególnie ważne są dla nas:      

- pomysłowość – Czy projekt jest ciekawy? Jakie pasje rozwija? Jakie kompetencje kształtuje?
- praca zespołowa – Czy projekt kładzie nacisk na współpracę przy tworzeniu pomysłów, rozwiązań? Jak członkowie zespołu dzielą się zadaniami?  
- samodzielność – Czy projekt zakłada oddanie inicjatywy uczniom na każdym etapie realizacji? Czy rozwija poczucie sprawczości i własnej wartości wśród młodych ludzi?
- adekwatność do potrzeb i odpowiedzialność społeczna – Czy i na ile projekt odpowiada na potrzeby szkolnej i/lub lokalnej społeczności? W jaki sposób angażuje i/lub wspiera środowisko szkolne i/lub lokalne?

Szczegółowy opis zasad przyznawania finansowania oraz kryteriów, według których oceniane są projekty edukacyjne, znajduje się w Regulaminie Programu Edukacja Inspiracja.