EFC

Zasady oceny projektów

TEMAT PROJEKTU

Wierzymy, że nauczyciele i nauczycielki najlepiej znają swoich uczniów i uczennice oraz ich potrzeby. Stąd też pozostawiamy swobodę w wyborze tematu projektu i przestrzeń na samodzielną realizację własnej wizji. Każdy projekt powinien jednak rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie. W tym roku ważne jest dla nas, żeby realizować projekty włączające rodziców i mieszkańców oraz społeczność (ponad)lokalną.

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

W każdym projekcie edukacyjnym kluczową rolę powinny odgrywać dzieci i młodzież. Powinien być realizowany przez co najmniej 5-osobowy, możliwie zróżnicowany zespół, do którego należą:

 • uczniowie i uczennice z klas 4-8 (jednej lub wielu),

 • zarówno osoby aktywne, jak i te mniej zaangażowane w życie szkolne, które potrzebują mądrej zachęty, by włączyć się w działania,

 • osoby zainteresowane tematyką i te, które dopiero odkrywają swoje talenty i pasje.

Zachęcamy do objęcia działaniami jak największej grupy uczniów i uczennic, do tworzenia zespołów międzyklasowych i z różnych roczników.  Zespół uczniowski działa pod opieką nauczyciela(-ki) zgłaszającego(-ej) projekt, który pełni rolę edukatora(-ki)-inspiratora(-ki).

KRYTERIA OCENY

Przed zgłoszeniem postaraj się odpowiedzieć na zaproponowane przez nas pytania - pomoże to Ci w lepszym napisaniu wniosku. Kluczowe, przy ocenie w I i II etapie rekrutacji, będzie dla nas:

znajomość metody

 • Czy pomysł ma potencjał projektu edukacyjnego? Czym różni się od tradycyjnych  zajęć szkolnych?
 • Jest dla nas ważne, żeby Twoje działania wychodziły poza tradycyjne metody pracy szkolnej i abyś wykorzystał(-a) metodę projektu edukacyjnego.

pomysłowość i adekwatność

 • Na jakie potrzeby/problemy i w jaki sposób odpowiada na nie odpowiada projekt?   W jaki sposób projekt jest innowacyjny?
 • Zależy nam, żeby Twój projekt odpowiadał na potrzebę i/lub problem, którą/y zauważasz. Dodatkowo chcemy, żeby Twoje działania cechowały się innowacyjnością, pomysłowością. Mogą to być projekty o zasięgu lokalnym, ale również takie, które wychodzą poza Twoją miejscowość. Szczególnie ważne jest dla nas, aby był dostosowany do Waszych możliwości i zasobów. 

praca zespołowa

 • Jak planujesz podział zadań? Za jakie elementy, zadania, etapy będą odpowiedzialni uczniowie i uczennice, za jakie będzie odpowiedzialny/a nauczyciel/ka?
 • Wychodzimy z założenia, że każdy projekt musi mieć jasno rozdzielone zadania. Pozwoli to na skuteczniejsze zarządzanie procesem projektowym. To co jest dla nas interesujące to to, w jaki sposób chcesz przeprowadzić podział zadań oraz kto będzie odpowiedzialny za jakie elementy projektu.

samodzielność

 • W jaki sposób uczniowie i uczennice będą włączani do projektu? W jaki sposób chcesz rozwijać sprawczość uczniów i uczennic?
 • Chcemy, żeby Twój projekt, w jak największym stopniu rozwijał poczucie sprawczości wśród młodych osób. Niezwykle ciekawe jest dla nas to, w jaki sposób chcesz zaangażować uczniów i uczennice do tworzenia projektu oraz jak chcesz włączać młodzież do brania odpowiedzialności za projekt, decydowania o kształcie projektu oraz jego zawartości merytorycznej.

rozwój

 • Jakie braki/pola do poprawy zauważasz u siebie, uczniów i uczennic? Jakie umiejętności, postawy i jaką wiedzę rozwinie nauczyciel/ka, a jakie uczniowie i uczennice? 
 • Jedną z wartości tworzenia wspólnie projektu edukacyjnego jest nauka - dla nauczyciela/ki oraz uczniów/uczennic. Chcemy dowiedzieć się jakie pola do poprawy zauważasz u siebie i innych oraz w jaki sposób chcecie je rozwinąć.

współpraca z innymi

 • Z jakimi podmiotami planujecie współpracować? Jakie działania chcecie podjąć razem z partnerem? W jaki sposób?
 • Zależy nam, żeby Twój projekt był polem do rozwijania współpracy lokalnej i/lub ponadlokalnej. Nie określamy tego, kto będzie Waszym partnerem - lokalne grupy (nie)formalne, organizacje, urzędy, grupy zainteresowań, inne placówki poza granicami Polski. Ważne jest dla nas to, aby Wasza propozycja współpracy była dostosowana do projektu. Wartością dodaną do projektu będzie oddanie w ręce młodzieży nawiązywanie, podtrzymywanie oraz określenie zakresu współpracy.