EFC

Zasady oceny projektów

TEMAT PROJEKTU

Wierzymy, że nauczyciele najlepiej znają swoich uczniów i ich potrzeby. Stąd też pozostawiamy im swobodę w wyborze tematu projektu i przestrzeń na realizację własnej wizji.

Jednocześnie każdy projekt powinien rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie. Warto również wykorzystać potencjał miejscowości, w której znajduje się szkoła, np. prowadząc projekty w terenie, włączając rodziców i mieszkańców, czy działając na rzecz społeczności lokalnej. 

 • SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

  W każdym projekcie kluczową rolę odgrywają dzieci i młodzież. Zachęcamy, aby działaniami objęta została jak największa grupa uczniów. Projekt realizowany jest przez co najmniej 5-osobowy, możliwie zróżnicowany zespół uczniów, do którego należą:


 • zarówno aktywni, jak i ci mniej zaangażowani w życie szkolne, którzy potrzebują mądrej zachęty, by włączyć się w działanie;
  - dziewczynki i chłopcy;
  - zainteresowani tematyką i ci, którzy dopiero odkrywają swoje talenty i pasje.

Zespół projektowy działa pod opieką nauczyciela zgłaszającego projekt, który pełni rolę mentora-inspiratora.

 • KRYTERIA OCENY PROJEKTU

Przy ocenie projektu szczególnie ważne są dla nas:      
- znajomość metody  
  czy projekt spełnia założenia metody nauczania, jaką jest projekt edukacyjny?
- pomysłowość czy projekt jest ciekawy? Jakie pasje rozwija? Jakie kompetencje kształtuje?
- praca zespołowa – czy projekt kładzie nacisk na współpracę przy tworzeniu pomysłów, rozwiązań? Jak członkowie zespołu dzielą się zadaniami? 
- samodzielnośćczy projekt zakłada oddanie inicjatywy uczniom na każdym etapie realizacji? Czy rozwija poczucie sprawczości i własnej wartości wśród młodych ludzi? 
- adekwatność do potrzeb i odpowiedzialność społeczna – czy i jak dalece projekt odpowiada na potrzeby szkolnej i/lub lokalnej społeczności? W jaki sposób angażuje i/lub wspiera środowisko szkolne i/lub lokalne? 

Szczegółowy opis zasad przyznawania finansowania oraz kryteriów, według których oceniane są projekty edukacyjne, znajduje się w poniższym regulaminie.

 • AktualizacjaRegulaminu_Edukacja Inspiracja2019_2020(29.05.2020).pdf

  Pobierz plik
 • Regulamin_Edukacja Inspiracja 2020_2021.pdf

  Pobierz plik
 • Pytania z formularza zgłoszeniowego_Edukacja Inspiracja 20-21.pdf

  Pobierz plik