EFC

Edukacja Inspiracja

W naszej Fundacji dążymy do tego, żeby każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, miało równe szanse edukacyjne. W każdym dziecku tkwi potencjał i talent, a w ich odkryciu szczególną rolę odgrywają mądrzy, uważni i inspirujący nauczyciele.

Te założenia od samego początku są podstawą programu Edukacja Inspiracja, w którym przyznajemy granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych. Pracujemy z nauczycielami i nauczycielkami ze szkół podstawowych z małych miejscowości. Wzmacniają oni swoje kompetencje zawodowe, odkrywają potencjał w uczniach i uczennicach, rozwijają ich zainteresowania. Razem z młodzieżą budują relacje w szkole oparte na partnerstwie i zaufaniu. Wszystko to procentuje nie tylko przy realizacji projektu edukacyjnego, ale również w codziennym funkcjonowaniu szkoły. Chcemy razem wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami opowiedzieć dobrą opowieść o inspirującej edukacji.

Dzięki programowi Edukacja Inspiracja chcemy:

 • wychodzić poza schemat standardowych zajęć szkolnych,

 • docenić nauczycieli i nauczycielki przez umożliwienie im realizacji własnych pomysłów,

 • budować społeczność nauczycieli i nauczycielek opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk,

 • odkrywać potencjał uczniów i uczennic, współtworzących projekt.

Pomysły na projekty edukacyjne zgłaszają nauczyciele i nauczycielki z pełną swobodą w wyborze tematu. To, co łączy projekty, które otrzymają granty, to odkrywanie i rozwijanie potencjału oraz zainteresowań młodzieży, praca ze zróżnicowanym zespołem uczniów i uczennic, oddawanie im inicjatywy, współpraca przy wypracowywaniu pomysłów na działania. Doceniamy projekty, które odpowiadają na potrzeby szkolnej i lokalnej społeczności oraz włączają je w działania.

Uczestników i uczestniczki programu są wybierani w drodze konkursowej, w dwuetapowym procesie rekrutacji. Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców, pracujących z uczniami i uczennicami ze szkół podstawowych publicznych i społecznych z klas 4-8. Wyróżnione osoby otrzymają finansowanie w wysokości 4 500 zł na realizację projektów edukacyjnych, skrojonych na potrzeby młodych ludzi i dostosowanych do społeczności lokalnej.

Regulamin VII edycji programu Edukacja Inspiracja

Harmonogram VII edycji programu Edukacja Inspiracja

Formularz Zgłoszeniowy

 

I etap

I etap rekrutacji trwa od 24 sierpnia 2023 roku do momentu wpłynięcia pierwszych 300 zgłoszeń, jednak nie dłużej niż do 17 września 2023 roku. Aby zgłosić swój pomysł na autorski projekt edukacyjny, należy wypełnić formularz internetowy.

W zgłoszeniu podajesz swoje dane kontaktowe oraz podstawowe dane szkoły, w której będzie realizowany projekt. Następnie w kilku krótkich pytaniach opisujesz swój wstępny pomysł na projekt. Formularz należy uzupełnić podczas jednej sesji (nie ma możliwości kontynuowania czy edytowania odpowiedzi).

W I etapie rekrutacji zależy nam na poznaniu wstępnego pomysłu na projekt – czego będzie dotyczył, co go wyróżnia na tle innych działań realizowanych w szkole, co było Twoją inspiracją oraz jakich korzyści spodziewasz się dla siebie i swojego zespołu projektowego. Nie musisz mieć wszystkiego już zaplanowanego - ważne jest dla nas, żeby zobaczyć Twój sposób myślenia projektowego i włączania młodzieży. Zależy nam, żeby projekty powstały we współpracy z uczniami i uczennicami. O dokładny opis działań poprosimy dopiero w II etapie rekrutacji.

Po zakończeniu rekrutacji do I etapu wszystkie wysłane zgłoszenia zostaną ocenione przez organizatorów programu (przedstawicieli Fundacji EFC i Fundacji Szkoła z Klasą) pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz kryteriów merytorycznych. Zostanie z nich wybrane maksymalnie 80 projektów, które przejdą do II etapu rekrutacji. Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji nastąpi nie później niż 20 września 2023 roku.

 

II etap

Nauczyciele(-ki) zakwalifikowani(-e) do II etapu programu muszą wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu online, dotyczącym pracy metodą projektu edukacyjnego. Szkolenie odbędzie się 26 września 2023 roku w godzinach popołudniowych. Prosimy o wstępne zarezerwowanie sobie tego terminu. Osoby, które dostały się do II etapu rekrutacji, ale nie wezmą udziału w szkoleniu, nie będą mogły wypełnić formularza do II etapu rekrutacji, co jednocześnie oznacza, że nie będą mogły otrzymać grantu w VII edycji programu.

Po szkoleniu online uczestnikom(-czkom) zostanie udostępniony formularz zgłoszeniowy do II etapu rekrutacji. Na jego wypełnienie nauczyciel(-ka) będzie miał(-a) czas od 27 września do 15 października 2023 roku. Formularz ten będzie bardziej rozbudowany - na tym etapie będzie trzeba  szczegółowo opisać pomysł na projekt i planowane wydatki w ramach otrzymanego grantu; przedstawić również zespół uczniów i uczennic, pracujących przy projekcie oraz potrzeby, na które odpowiada projekt. Tak jak wcześniej, formularz należy uzupełnić podczas jednej sesji (nie ma możliwości kontynuowania czy edytowania odpowiedzi).

Czas na wypełnienie formularza z II etapu rekrutacji to również moment, w którym zachęcamy, żeby skonsultować pomysły na działania ze społecznością szkolną. Jest dla nas bardzo ważne, żeby głos uczniów i uczennic, ich pomysły oraz przemyślenia zostały uwzględnione w opisie zgłoszeniowym do II etapu rekrutacji.

Zgłoszenia z II etapu rekrutacji, które spełnią wymogi formalne, zostaną ocenione przez Komisję Ekspertów, a jej decyzja zostanie ogłoszona do 14 listopada 2023 roku.

 

Kryteria

TEMAT PROJEKTU

Wierzymy, że nauczyciele i nauczycielki najlepiej znają swoich uczniów i uczennice oraz ich potrzeby. Stąd też pozostawiamy swobodę w wyborze tematu projektu i przestrzeń na samodzielną realizację własnej wizji. Każdy projekt powinien jednak rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie. W tym roku ważne jest dla nas, żeby realizować projekty włączające rodziców i mieszkańców oraz społeczność (ponad)lokalną.

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

W każdym projekcie edukacyjnym kluczową rolę powinny odgrywać dzieci i młodzież. Powinien być realizowany przez co najmniej 5-osobowy, możliwie zróżnicowany zespół, do którego należą:

 • uczniowie i uczennice z klas 4-8 (jednej lub wielu),

 • zarówno osoby aktywne, jak i te mniej zaangażowane w życie szkolne, które potrzebują mądrej zachęty, by włączyć się w działania,

 • osoby zainteresowane tematyką i te, które dopiero odkrywają swoje talenty i pasje.

Zachęcamy do objęcia działaniami jak największej grupy uczniów i uczennic, do tworzenia zespołów międzyklasowych i z różnych roczników.  Zespół uczniowski działa pod opieką nauczyciela(-ki) zgłaszającego(-ej) projekt, który pełni rolę edukatora(-ki)-inspiratora(-ki).

KRYTERIA OCENY

Przed zgłoszeniem postaraj się odpowiedzieć na zaproponowane przez nas pytania - pomoże to Ci w lepszym napisaniu wniosku. Kluczowe, przy ocenie w I i II etapie rekrutacji, będzie dla nas:

znajomość metody

 • Czy pomysł ma potencjał projektu edukacyjnego? Czym różni się od tradycyjnych zajęć szkolnych?

 • Jest dla nas ważne, żeby Twoje działania wychodziły poza tradycyjne metody pracy szkolnej i abyś wykorzystał(-a) metodę projektu edukacyjnego.

pomysłowość i adekwatność

  • Na jakie potrzeby/problemy i w jaki sposób odpowiada na nie odpowiada projekt? W jaki sposób projekt jest innowacyjny?

  • Zależy nam, żeby Twój projekt odpowiadał na potrzebę i/lub problem, którą/y zauważasz. Dodatkowo chcemy, żeby Twoje działania cechowały się innowacyjnością, pomysłowością. Mogą to być projekty o zasięgu lokalnym, ale również takie, które wychodzą poza Twoją miejscowość. Szczególnie ważne jest dla nas, aby był dostosowany do Waszych możliwości i zasobów.

praca zespołowa

   • Jak planujesz podział zadań? Za jakie elementy, zadania, etapy będą odpowiedzialni uczniowie i uczennice, za jakie będzie odpowiedzialny/a nauczyciel/ka?

   • Wychodzimy z założenia, że każdy projekt musi mieć jasno rozdzielone zadania. Pozwoli to na skuteczniejsze zarządzanie procesem projektowym. To co jest dla nas interesujące to to, w jaki sposób chcesz przeprowadzić podział zadań oraz kto będzie odpowiedzialny za jakie elementy projektu.

samodzielność

   • W jaki sposób uczniowie i uczennice będą włączani do projektu? W jaki sposób chcesz rozwijać sprawczość uczniów i uczennic?

   • Chcemy, żeby Twój projekt, w jak największym stopniu rozwijał poczucie sprawczości wśród młodych osób. Niezwykle ciekawe jest dla nas to, w jaki sposób chcesz zaangażować uczniów i uczennice do tworzenia projektu oraz jak chcesz włączać młodzież do brania odpowiedzialności za projekt, decydowania o kształcie projektu oraz jego zawartości merytorycznej.

rozwój

   • Jakie braki/pola do poprawy zauważasz u siebie, uczniów i uczennic? Jakie umiejętności, postawy i jaką wiedzę rozwinie nauczyciel/ka, a jakie uczniowie i uczennice?

   • Jedną z wartości tworzenia wspólnie projektu edukacyjnego jest nauka - dla nauczyciela/ki oraz uczniów/uczennic. Chcemy dowiedzieć się jakie pola do poprawy zauważasz u siebie i innych oraz w jaki sposób chcecie je rozwinąć.

współpraca z innymi

  • Z jakimi podmiotami planujecie współpracować? Jakie działania chcecie podjąć razem z partnerem? W jaki sposób?

  • Zależy nam, żeby Twój projekt był polem do rozwijania współpracy lokalnej i/lub ponadlokalnej. Nie określamy tego, kto będzie Waszym partnerem - lokalne grupy (nie)formalne, organizacje, urzędy, grupy zainteresowań, inne placówki poza granicami Polski. Ważne jest dla nas to, aby Wasza propozycja współpracy była dostosowana do projektu. Wartością dodaną do projektu będzie oddanie w ręce młodzieży nawiązywanie, podtrzymywanie oraz określenie zakresu współpracy.

Wsparcie

W programie Edukacja Inspiracja doceniamy pomysłowych nauczycieli i nauczycielki i chcemy wzmocnić ich rozwój zawodowy. Wybrane projekty edukacyjne otrzymują finansowanie w wysokości do 4 500 zł.

Autorom i autorkom wyróżnionych projektów oferujemy również wsparcie merytoryczne w formie szkoleń i warsztatów. W ten sposób wspólnie budujemy wspierającą się społeczność nauczycieli i nauczycielek, opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk. Pozostajemy w stałym kontakcie z uczestnikami i uczestniczkami programu, którym zapewniamy:

 • spotkanie otwierające – dwudniowe, bezpłatne szkolenie otwierające edycję, przygotowujące do pracy w programie, wspierające w realizacji projektów. Zapraszamy na nie nauczycieli i nauczycielki, którzy otrzymali grant w tegorocznej edycji programu; wszystkim zapewniamy nocleg i wyżywienia,

 • materiały edukacyjne i metodyczne pomocne w odpowiednim przygotowaniu projektów, a następnie ich realizacji. Obejmują np. pracę metodą projektu, pracę z uczniami i uczennicami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. W tym roku chcemy dodatkowo skupić się na umiejętności wystąpień publicznych oraz storytellingu,

 • wsparcie coachingowe również w formie webinariów organizowanych w zależności od potrzeb zgłaszanych w programie,

 • dostęp do wirtualnej tablicy Edukacji Inspiracji, na której nauczyciele i nauczycielki mogą na bieżąco prezentować swoje działania, wymieniać się doświadczeniami z innymi uczestnikami i uczestniczkami i czerpać inspiracje,

 • lokalna wizyta studyjna dla chętnych nauczycieli(-ek) biorących udział w programie oraz innych lokalnych szkół. Organizowane i prowadzone przy wsparciu Fundacji Szkoła z Klasą,

 • lokalne szkolenia Edukacji Inspiracji dla chętnych szkół uczestniczących w programie. Każda szkoła może zgłosić chęć wzięcia udziału w szkoleniu. Wybierzemy cztery z nich, do których pojedziemy przeprowadzić szkolenie z wybranej tematyki. Będą mogli w nim uczestniczyć również nauczyciele i nauczycielki z okolicznych miejscowości,

 • spotkanie podsumowujące – jednodniowe, bezpłatne spotkanie na zakończenie działań w programie, na które zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wraz z dwójką uczniów lub uczennic. To święto, podczas którego wszyscy dzielą się efektami swojej pracy, opowiadają o tym, co osiągnęli, co stanowiło wyzwanie. Wszystkim zapewniamy nocleg i wyżywienie.

Udział w spotkaniach otwierającym i podsumowującym jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników i uczestniczek.

Program Edukacja Inspiracja Edukacja realizujemy we współpracy z Fundacja Szkoła z Klasą.