EFC

Zespół

Zespół EFC to ludzie z pasją, pracujący nad tworzeniem wysokich standardów edukacji i wspierania rozwoju młodzieży w Polsce.

Nad pracą całej fundacji czuwa Zarząd. Rada jest organem nadzorczym Fundacji. Odpowiada za jej rozwój zgodnie z wizją Andrzeja Czerneckiego i wartościami, które były bliskie naszemu patronowi, prof. Romanowi Czerneckiemu. Do obowiązków rady należą m.in. zarządzanie funduszem żelaznym oraz zatwierdzanie budżetów EFC.

Zarówno pracownicy zajmujący się administracją, komunikacją, finansami, jak i Ci, którzy bezpośrednio pracują z młodzieżą są wysokiej klasy specjalistami, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych.

Szczególne zadania w EFC pełnią koordynatorzy regionalni i psycholog, którzy codziennie wspierają stypendystów Programu Stypendialnego Horyzonty. To oni najlepiej znają ich potrzeby oraz czuwają nad przebiegiem rekrutacji.

dr Igor Czernecki

Prezes Zarządu

Historyk idei, absolwent Columbia University, London School of Economics i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią polityczną. Autor książki Znaczenie religii dla demokracji u Alexisa de Tocqueville’a. Publikował między innymi w Journal of the History of Ideas, Tocqueville Review, Cold War HistoryPrzeglądzie PolitycznymRes Publice Nowej czy Świątecznej Gazecie Wyborczej.

Igor Brewka

Dyrektor ds. administracyjno-finansowych, Członek Zarządu

Wieloletni szef Biura EFC, absolwent ukrainistyki UMSC w Lublinie, nauczyciel akademicki, tłumacz przysięgły, mechatronik. Całe życie zawodowe związał z edukacją, młodzieżą i działalnością społeczną. Specjalista od komputerów i oprogramowania. Swój sceptycyzm wobec ludzkości gasi pozytywną energią czerpaną z efektów działań różnych organizacji społecznych. Prywatnie ojciec trzech córek, miłośnik dobrego kina, gier komputerowych i planszowych oraz literatury fantastycznej.

Andrzej Czernecki Jr

Przewodniczący Rady Fundacji

Jan Krzewiński

Krzysztof Arciszewski

Absolwent New York University oraz University of Oxford. Związany z inwestycjami kapitałowymi od 2011 roku. Założyciel szkoły brytyjskiej w Wilanowie. Wioślarz i himalaista. Podróżnik wędrowny.

dr hab. Roman Dolata

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego. Członek Komitetu Ewaluacji Instytucji Naukowych I kadencji, ekspert Narodowego Centrum Nauki w latach 2012-2017. Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym, ewaluacji instytucji edukacyjnych i problemach nierówności społecznych w edukacji. Kierował pracami zespołów badawczych, które rozwijały na potrzeby polskiego systemu oświaty metodologię edukacyjnej wartości dodanej (metoda wykorzystania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji wyników nauczania). Był członkiem zespołów badawczych realizujących w Polsce międzynarodowe badania edukacyjne PISA, PIRLS, TIMSS. Opublikował ponad 40 recenzowanych artykułów, monografii i rozdziałów w monografiach naukowych z zakresu pedagogiki i socjologii edukacji. Wg Google Scholar (02.2018) h-indeks = 12, liczba cytowań: 400. Najważniejsza publikacja: Dolata R. (2008). Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Grażyna Czetwertyńska

Humanistka o szerokich zainteresowaniach. Wykształcenie zdobyła na kierunku Filologia Klasyczna na UW, w Wielkiej Brytanii i w USA. Jest wykładowczynią na Wydziale "Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Była dyrektorką programu „Szkoła z klasą”. Autorka publikacji na temat metod nauczania i oceniania, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej. Pracuje na wydziale “Artes Liberales” UW i na studiach podyplomowych w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkinią Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia UW. Reprezentuje w Polsce The Kosciuszko Foundation z Nowego Jorku, fundację, która zajmuje się organizacją wymiany naukowców i artystów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

prof. Michał Federowicz

Kieruje Zespołem Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w Instytucie Filozofii i Socjologii (IFiS) PAN. Ukończył socjologię UW, a wcześniej studia na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W latach 1980-1984 wykonywał prace badawcze w Instytucie Lotnictwa. Od roku 1984 pracuje w IFiS PAN. W latach 1994-1995 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej: Cornell University, Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). W latach 2009-2017 dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

dr hab. Mikołaj Herbst

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Kierownik Zakładu Nauk Społecznych w Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. Specjalizuje się w badaniach z dziedziny ekonomii edukacji, rozwoju regionalnego i lokalnego, a także w analizie cykli koniunktury. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Kierownik i uczestnik projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Narodowe Centrum Nauki. W latach 2008-2009 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.

Ula Malko

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS, podyplomowe studia trenerskie oraz kurs pracy metodą projektów badawczych w USA. Od 10 lat wspiera nauczycieli w lepszym rozumieniu potrzeb rozwojowych dzieci i procesów związanych z dynamiką grupy. Pracuje także z zespołami nauczycieli by przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz wzmacniać między nimi współpracę. Przez dwa lata prowadziła sieć dla nauczycieli podstawówek. Wspiera merytorycznie kadry pracujące z dziećmi w różnych formach edukacyjnych (kolonie, zajęcia dodatkowe). Współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci, Fundacją Przestrzeń dla Edukacji oraz Fundacją Wolna Szkoła.

Alicja Pacewicz

Ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Od 1994 r. W CEO propaguje wiedzę, umiejętności i postawy obywatelskie oraz wspiera szkoły w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Współautorka programów edukacyjnych (w tym: „Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja”), podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, publikacji metodycznych szkoleniowych. W ubiegłych latach ekspertka MEN, współorganizatorka projektów współpracy międzynarodowej (m.in. Networking European Citizenship Education). Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

dr Przemysław Sadura

Doktor socjologii, adiunkt w Instytutu Socjologii UW, założyciel Fundacji „Pole Dialogu”, publicysta „Krytyki Politycznej”. Interesuje się systemem edukacji, zróżnicowaniem klasowym i partycypacją obywatelską. W swojej pracy obok badań socjologicznych posługuje się także interwencją społeczną. Od lat współpracuje z trzecim sektorem i administracją publiczną prowadząc badania, szkolenia i konsultacje. Ostatnio opublikowane książki: Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Warszawa 2015 i Edukacja obywatelska w działaniu Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

dr Michał Sitek

Socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych, w którym w latach 2009-2017 był zastępcą dyrektora ds. badawczych, a obecnie kieruje Zespołem Badań Międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Central European University. Autor publikacji dotyczących edukacji, opieki zdrowotnej i administracji publicznej. Jest członkiem polskiego zespołu badania OECD PISA oraz krajowym koordynatorem badań TIMSS 2019 i PIAAC 2022.

Joanna Utrata

Księgowa

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT. Księgowa z dużym doświadczeniem zawodowym. Nie straszny jej żaden program księgowy. Lubi aktywny wypoczynek, dobrą kuchnię i nowe wyzwania.

Krystyna Kiełbowicz

Księgowa

Księgowa z dużym doświadczeniem, audytor. Długoletni pracownik p. Andrzeja Czerneckiego. Od cyfr odpoczywa na łonie przyrody przy pracy w ogrodzie. W niepogodę lubi oglądać filmy przyrodnicze.

Ulyana Buzenko

Specjalistka ds. administracji

Absolwentka Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, nauczycielka, pracowniczka naukowo-dydaktyczna.
W Fundacji EFC wykorzystuje swoje doświadczenia w pracy administracyjnej. Lubi pomagać innym, podróżować i czytać. Interesuje się psychologią i rozwojem dzieci.

Iwona Konopka

Dyrektorka programu Horyzonty, Koordynatorka programu Horyzonty w woj. warmińsko-mazurskim

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od wielu lat związana z działalnością społeczną oraz wolontariacką na rzecz społeczności lokalnej, osób chorych oraz potrzebujących. Prywatnie mama dwójki wspaniałych dzieci. Poza pracą oraz spędzaniem czasu z rodziną co uwielbia, lubi również gotować, zajmować się ogrodem oraz podróżować i poznawać nowe miejsca. 

Izabela Buczek

Koordynatorka programu Horyzonty w woj. podlaskim

Absolwentka Politechniki Białostockiej i George Brown College w Toronto. Ukończyła podyplomowe studia „Zarządzania oświatą”. Nauczycielka języka angielskiego z wieloletnim stażem pedagogicznym w kraju i za granicą. Dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, społecznikowskim i skautingowym, zachęcając młodzież do działań w organizacjach pozarządowych. Interesuje się turystyką kulturową, w szczególności poszerzaniem wiedzy na temat  tradycji historycznych i ludowych Podlasia.

Elżbieta Broda

Koordynatorka programu Horyzonty w woj. pomorskim i wielkopolskim

Ukończyła politologię i historię na Uniwersytecie Gdańskim. Studentka Iberystyki. Nauczyciel i pedagog, od wielu lat pracuje z młodzieżą zdolną. Największa pasja: podróże po wyspach Greckich i Andaluzji.

Magdalena Gołębiowska

Koordynatorka programów

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Nauk Społeczno-Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami. Doświadczona autorka jak i realizatorka projektów społecznych i edukacyjnych, w tym międzynarodowych. W Fundacji EFC odpowiada za koordynację konkursu Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego oraz projekt "Uwaga na szkołę". Ważna jest dla niej edukacja i wymiana najlepszych praktyk, które służą budowaniu współpracy pomiędzy sektorem społecznym i biznesowym. 

Łukasz Krzemiński

Koordynator programu Horyzonty w woj. małopolskim i podkarpackim

Absolwent filologii polskiej UJ i pedagogiki UP w Krakowie. Od wielu lat pracuje z młodzieżą z ubogich środowisk. Lubi otaczać się książkami i jeździć na rowerze.

Agnieszka Markowska

Koordynatorka programu Horyzonty na urlopie macierzyńskim

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej i chemii środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej pasją jest motywowanie ludzi do rozwoju, poznawania siebie, wydobywania zasobów, dawania siebie innym i realizacji zamierzonych celów. Pracuje z ludźmi w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Uwielbia pracę z młodzieżą i rodzinami. Prywatnie kocha poezję śpiewaną, górskie wędrówki, psy, dobrą książkę i teatr.

Anna Mazek

Koordynatorka programu Horyzonty w woj. zachodniopomorskim, psycholożka

Absolwentka psychologii, obecnie kończy szkołę psychoterapii. Fascynuje się komunikacją bez przemocy, jest trenerką w organizacji Familylab. Prywatnie uwielbia czytać, oglądać filmy i rozmawiać o nich. Marzy o podróżach na północ. W tej sprawie zrobiła już pierwszy krok, przeprowadzając się z Poznania do Szczecina, dzięki czemu została także koordynatorką w Horyzontach:)

Marek Michalewski

Koordynator programów

Absolwent Morskiej Uczelni w Gdyni. Po zakończeniu wieloletniej pracy na morzu w charakterze radiooficera, objął opieką Stypendystów pochodzących ze szkół w Słupi i Szczekocinach. W EFC jest odpowiedzialny za współpracę w zakresie pomocy materialnej i promocji Liceum Ogólnokształcącego im prof. Romana Czerneckiego w Szczekocinach, Szkoły Podstawowej w Słupi Jędrzejowskiej. Jest także strażnikiem i skarbnicą pamięci o rodzinie Czerneckich.

Andrzej Piękoś

Koordynator programu Horyzonty w woj. mazowieckim

Pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji i wspomagania rodziny, trener antyprzemocowy, tutor. Autor projektów i kampanii edukacyjnych, scenariuszy zajęć, warsztatów i kursów e-learning kierowanych do dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa w Internecie.
Budowanie relacji ze stypendystami programu Horyzonty jest podstawą jego pracy, ponieważ wierzy w siłę relacji międzyludzkich w procesie nauczania, uczenia się i rozwoju.
Pasjonuje się grą na instrumentach i realizacją dźwięku.

Robert Walków

Koordynator programu Horyzonty w woj. lubuskim i dolnośląskim

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalizacja nauczycielska języka polskiego. Od 12 lat pracuje z dziećmi młodzieżą. Wcześniej realizował projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Z zamiłowania sportowiec zarówno jako kibic, jak i aktywnie pokonujący bez zadyszki kilometry średnich i długich dystansów biegowych.

Małgorzata Zataj

Psycholożka, koordynatorka regionalna

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, psychoterapeutka systemowa, coach, trener i interwent kryzysowy. Zakochana w rodzinnych wartościach oraz wydobywaniu potencjału z drugiego człowieka. Uwielbia szukać we wszystkim drugiego, dobrego dna. W Fundacji EFC odpowiedzialna jest za szeroko pojętą opiekę psychologiczną Stypendystów. Prywatnie uwielbia piec ciasta, przygotowywać niespodzianki oraz podróżować. 

Maciej Ziółkowski

Koordynator programu Horyzonty w woj. lubelskim

Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od wielu lat współpracuje i pomaga młodzieży i ich rodzinom w trudnych sytuacjach ekonomicznych i społecznych. Pasjonuje się wszelkimi formami aktywności fizycznej, a w szczególności pięściarstwem, piłką nożną i jazdą na rowerze. Ponadto wielbiciel wszelkich podróży, teatru oraz ciekawych lektur.