EFC

Zespół

Zespół EFC to ludzie z pasją, pracujący nad tworzeniem wysokich standardów edukacji i wspierania rozwoju młodzieży w Polsce.

Nad pracą całej fundacji czuwa Zarząd. Rada jest organem nadzorczym Fundacji. Odpowiada za jej rozwój zgodnie z wizją Andrzeja Czerneckiego i wartościami, które były bliskie naszemu patronowi, prof. Romanowi Czerneckiemu. Do obowiązków rady należą m.in. zarządzanie funduszem żelaznym oraz zatwierdzanie budżetów EFC.

Zarówno pracownicy zajmujący się administracją, komunikacją, finansami, jak i Ci, którzy bezpośrednio pracują z młodzieżą są wysokiej klasy specjalistami, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organizacjach pozarządowych.

Szczególne zadania w EFC pełnią koordynatorzy regionalni i psycholog, którzy codziennie wspierają stypendystów Programu Stypendialnego Horyzonty. To oni najlepiej znają ich potrzeby oraz czuwają nad przebiegiem rekrutacji.

Aleksandra Saczuk

Prezeska Zarządu

Ekspertka ds. edukacji, trenerka, autorka materiałów edukacyjnych i programów szkoleń. Przez lata tworzyła i prowadziła programy edukacyjne i społeczne w Fundacji Szkoła z Klasą i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Doświadczenie zdobywała również w konsultingu, pracując na uczelni i w administracji publicznej – polskiej i francuskiej. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, studiów podyplomowych w obszarze CSR-u i Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członkini Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej działającego przy NIAiU (od 2019 r.) i Prezydium Koalicji Otwartej Edukacji (w latach 2018-2019). Wierzy w otwartą edukację, ideę zrównoważonego rozwoju i potrzebę budowania międzysektorowych partnerstw. Lubi czytać, bawić się językiem polskim i być wśród ludzi. Najlepiej odpoczywa na górskich szlakach, kajakach i w towarzystwie koni, od których uczy się komunikacji pozawerbalnej

Igor Brewka

Członek Zarządu ds. administracyjnych

Absolwent ukrainistyki UMSC w Lublinie, pracownik naukowo-dydaktyczny UWM w Olsztynie, tłumacz przysięgły. Chętnie podejmuje się różnych wyzwań organizacyjno-administracyjnych oraz pomaga potrzebującym. Z zamiłowania informatyk. Lubi dobre kino, gry komputerowe i planszowe oraz literaturę fantastyczną.

dr Igor Czernecki

Przewodniczący Rady Fundacji

Historyk idei, absolwent Columbia University, London School of Economics i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią polityczną. Autor książki Znaczenie religii dla demokracji u Alexisa de Tocqueville’a. Publikował między innymi w Journal of the History of Ideas, Tocqueville Review, Cold War HistoryPrzeglądzie PolitycznymRes Publice Nowej czy Świątecznej Gazecie Wyborczej. Na co dzień pracuje w Fundacji EFC. 

Andrzej Czernecki Jr

Jan Krzewiński

Marta Drozd

Krzysztof Arciszewski

Absolwent New York University oraz University of Oxford. Związany z inwestycjami kapitałowymi od 2011 roku. Założyciel szkoły brytyjskiej w Wilanowie. Wioślarz i himalaista. Podróżnik wędrowny.

Dr hab. Roman Dolata

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego. Członek Komitetu Ewaluacji Instytucji Naukowych I kadencji, ekspert Narodowego Centrum Nauki w latach 2012-2017. Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym, ewaluacji instytucji edukacyjnych i problemach nierówności społecznych w edukacji. Kierował pracami zespołów badawczych, które rozwijały na potrzeby polskiego systemu oświaty metodologię edukacyjnej wartości dodanej (metoda wykorzystania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji wyników nauczania). Był członkiem zespołów badawczych realizujących w Polsce międzynarodowe badania edukacyjne PISA, PIRLS, TIMSS. Opublikował ponad 40 recenzowanych artykułów, monografii i rozdziałów w monografiach naukowych z zakresu pedagogiki i socjologii edukacji. Wg Google Scholar (02.2018) h-indeks = 12, liczba cytowań: 400. Najważniejsza publikacja: Dolata R. (2008). Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Grażyna Czetwertyńska

Humanistka o szerokich zainteresowaniach. Wykształcenie zdobyła na kierunku Filologia Klasyczna na UW, w Wielkiej Brytanii i w USA. Jest wykładowczynią na Wydziale "Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Była dyrektorką programu „Szkoła z klasą”. Autorka publikacji na temat metod nauczania i oceniania, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej. Pracuje na wydziale “Artes Liberales” UW i na studiach podyplomowych w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkinią Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia UW. Reprezentuje w Polsce The Kosciuszko Foundation z Nowego Jorku, fundację, która zajmuje się organizacją wymiany naukowców i artystów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

prof. Michał Federowicz

Kieruje Zespołem Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w Instytucie Filozofii i Socjologii (IFiS) PAN. Ukończył socjologię UW, a wcześniej studia na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W latach 1980-1984 wykonywał prace badawcze w Instytucie Lotnictwa. Od roku 1984 pracuje w IFiS PAN. W latach 1994-1995 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej: Cornell University, Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). W latach 2009-2017 dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

dr Mikołaj Herbst

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Kierownik Zakładu Nauk Społecznych w Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. Specjalizuje się w badaniach z dziedziny ekonomii edukacji, rozwoju regionalnego i lokalnego, a także w analizie cykli koniunktury. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Kierownik i uczestnik projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Narodowe Centrum Nauki. W latach 2008-2009 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.

Ula Malko

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS, podyplomowe studia trenerskie oraz kurs pracy metodą projektów badawczych w USA. Od 10 lat wspiera nauczycieli w lepszym rozumieniu potrzeb rozwojowych dzieci i procesów związanych z dynamiką grupy. Pracuje także z zespołami nauczycieli by przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz wzmacniać między nimi współpracę. Przez dwa lata prowadziła sieć dla nauczycieli podstawówek. Wspiera merytorycznie kadry pracujące z dziećmi w różnych formach edukacyjnych (kolonie, zajęcia dodatkowe). Współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci, Fundacją Przestrzeń dla Edukacji oraz Fundacją Wolna Szkoła.

Alicja Pacewicz

Ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Od 1994 r. W CEO propaguje wiedzę, umiejętności i postawy obywatelskie oraz wspiera szkoły w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Współautorka programów edukacyjnych (w tym: „Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja”), podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, publikacji metodycznych szkoleniowych. W ubiegłych latach ekspertka MEN, współorganizatorka projektów współpracy międzynarodowej (m.in. Networking European Citizenship Education). Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

dr Przemysław Sadura

Doktor socjologii, adiunkt w Instytutu Socjologii UW, założyciel Fundacji „Pole Dialogu”, publicysta „Krytyki Politycznej”. Interesuje się systemem edukacji, zróżnicowaniem klasowym i partycypacją obywatelską. W swojej pracy obok badań socjologicznych posługuje się także interwencją społeczną. Od lat współpracuje z trzecim sektorem i administracją publiczną prowadząc badania, szkolenia i konsultacje. Ostatnio opublikowane książki: Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Warszawa 2015 i Edukacja obywatelska w działaniu Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Dr Michał Sitek

Socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych, w którym w latach 2009-2017 był zastępcą dyrektora ds. badawczych, a obecnie kieruje Zespołem Badań Międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Central European University. Autor publikacji dotyczących edukacji, opieki zdrowotnej i administracji publicznej. Jest członkiem polskiego zespołu badania OECD PISA oraz krajowym koordynatorem badań TIMSS 2019 i PIAAC 2022.

Małgorzata Chmielecka

Menadżerka programowa

Doświadczona menadżerka, kierująca organizacjami i projektami o celach społecznych. Doświadczenie zdobywała zarówno zarządzając fundacją korporacyjną, realizując projekty w dużych organizacjach pozarządowych oraz prowadząc przedsiębiorstwo społeczne. Motywację do działania czerpie z możliwości realnego wpływania na otoczenie oraz budowania wartościowych relacji z ludźmi. W wolnym czasie uczy się pływać, gra na pianinie i uprawia pomidory na balkonie.

Agnieszka Sawczuk

Dyrektorka ds. komunikacji

Ekspertka w obszarze strategicznego doradztwa filantropijnego z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami non-profit na wszystkich poziomach funkcjonowania. Współtworzyła nową definicję filantropii w Polsce. Tworzyła i zarządzała funduszami filantropijnymi finansującymi projekty społeczne. Doradzała liderom biznesu, firmom rodzinnym, osobom indywidualnym, a także organizacjom społecznym w Polsce i w Europie. Przez 15 lat była Prezesem Zarządu Fundacji dla Polski, jednej z najdłużej działających fundacji w Polsce. Członkini Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej Kancelarii Prezydenta (2010-2015), wieloletnia członkini Zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Absolwentka Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pasjonatka filantropii.

Agata Bańkowska

Menedżerka ds. komunikacji

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od lat związana z branżą reklamową. Interesuje się kulturą, reklamą oraz budowaniem wizerunku marki. W Fundacji EFC odpowiedzialna jest za szeroko pojęte tematy związane z komunikacją. Możliwość łączenia swoich umiejętności i zainteresowań na rzecz fundacji daje jej dużo determinacji i satysfakcji. Prywatnie uwielbia przyrodę, sztukę i podróże.

Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

Paulina Piróg

Specjalistka ds. komunikacji

Absolwentka podyplomowych studiów z Edytorstwa Współczesnego oraz Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł licencjata z zakresu pracy socjalnej uzyskała na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od lat aktywna zawodowo w obszarze marketingu i public relations. Brała udział w wielu projektach dla polskich i globalnych firm oraz organizacji. Czas poza pracą spędza aktywnie. Kocha góry. Często wraca w polskie Tatry, gdzie się wspina  i wędruje.

Urszula Kuczyńska

Koordynatorka projektów

Absolwentka Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS oraz Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Podejmowała też studia w zakresie Projektowania Wystaw na Politechnice w Mediolanie. Zdobyła dyplom z Edukacji Artystycznej na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną w warszawskiej ASP. Pracuje na co dzień z przestrzenią i rzeźbą zarządzając dorobkiem artystycznym. Interesuje ją wychowanie estetyczne oraz kultura edukacji.

 

Aneta Ziemińska

Koordynatorka programu Edukacja Inspiracja

Absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Specjalistka ds. programów edukacyjnych i narzędzi internetowych w Fundacji Szkoła z Klasą, gdzie koordynuje programy Edukacja inspiracja i Szkoła z Klasą 2.0. Administratorka platformy e-coachingowej oraz stron internetowych Fundacji Szkoła z Klasą. Doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi zdobywała w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Swoje zamiłowanie do żywności rozwija gotując. Lubi podróżować, śpiewać i czytać literaturę faktu.

Magdalena Gołębiowska

Koordynatorka Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Nauk Społeczno-Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami. Doświadczona autorka jak i realizatorka projektów społecznych i edukacyjnych, w tym międzynarodowych. W Fundacji EFC odpowiada za koordynację konkursu Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. Ważna jest dla niej edukacja i wymiana najlepszych praktyk, które służą budowaniu współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i biznesowym. Swoją uwagę koncentruje także na aranżacji roślin w przestrzeni użytkowej i podróżach.

Emilia Gromadowska

Ekspert

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Uniwersytetu Amsterdamskiego. Przez 13 lat pracowała w międzynarodowej organizacji dobroczynnej United Way. Projektowała i wdrażała w polskich i zagranicznych firmach nowatorskie w skali kraju programy społeczne i wolontariackie. Ekspertka w dziedzinie wolontariatu pracowniczego i autorka wydanego w 2007 r. „Poradnika Wolontariusza”. Doświadczony menedżer organizacji pozarządowych i konsultant CSR. Prezes zarządu fundacji korporacyjnych takich, jak Fundacja WARTY i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”, czy Fundacja ORLEN DAR SERCA. Angażuje się społecznie w działania Forum Darczyńców w Polsce pełniąc funkcję członka zarządu.

Joanna Utrata

Księgowa

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT. Księgowa z dużym doświadczeniem zawodowym. Nie straszny jej żaden program księgowy. Lubi aktywny wypoczynek, dobrą kuchnię i nowe wyzwania.

Krystyna Kiełbowicz

Księgowa

Księgowa z dużym doświadczeniem, audytor. Długoletni pracownik p. Andrzeja Czerneckiego. Od cyfr odpoczywa na łonie przyrody przy pracy w ogrodzie. W niepogodę lubi oglądać filmy przyrodnicze.

Ulyana Buzenko

Specjalistka ds. administracji

Absolwentka Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, nauczycielka, pracowniczka naukowo-dydaktyczna.
W Fundacji EFC wykorzystuje swoje doświadczenia w pracy administracyjnej. Lubi pomagać innym, podróżować i czytać. Interesuje się psychologią i rozwojem dzieci.

Elżbieta Broda

Koordynatorka programu Horyzonty w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

Ukończyła politologię i historię na Uniwersytecie Gdańskim. Studentka Iberystyki. Nauczyciel i pedagog, od wielu lat pracuje z młodzieżą zdolną. Największa pasja: podróże po wyspach Greckich i Andaluzji.

Agnieszka Jabłońska-Buchla

Psycholog, koordynatorka programu Horyzonty w województwach wielkopolskim i łódzkim

Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi. Pedagog i psycholog z zawodu i z zamiłowania. Miłośniczka gór, kina europejskiego i jogi.

Iza Buczek

Koordynatorka programu Horyzonty w województwie podlaskim

Absolwentka Politechniki Białostockiej i George Brown College w Toronto. Ukończyła podyplomowe studia „ Zarządzania oświatą”. Nauczycielka języka angielskiego z wieloletnim stażem pedagogicznym w kraju i za granicą. Dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, społecznikowskim i skautingowym, zachęcając młodzież do działań w organizacjach pozarządowych. Interesuje się turystyką kulturową, w szczególności poszerzaniem wiedzy na temat  tradycji historycznych i ludowych Podlasia.

Aneta Ceglarek

Koordynatorka programu Horyzonty w województwie dolnośląskim

Absolwentka judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, edukatorka i nauczycielka. Prowadzi warsztaty w ramach edukacji pozaformalnej oraz uczy w jednej z wrocławskich szkół. Brała udział w projektach badawczych i edukacyjnych m.in.: „Muzeum na Kółkach” oraz „Polscy Sprawiedliwi-Przywracanie Pamięci”. Od 7 lat współpracuje z Fundacją Forum Dialogu oraz MHŻP „Polin”. Interesuje się historią Dolnego Śląska oraz szkolnictwem mniejszości narodowych i etnicznych. Uwielbia kino, spotkania i rozmowy z ludźmi oraz wędrówki po Kotlinie Kłodzkiej.  

Iwona Konopka

Koordynatorka programu Horyzonty w województwie warmińsko-mazurskim

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od wielu lat związana z działalnością społeczną oraz wolontariacką na rzecz społeczności lokalnej, osób chorych oraz potrzebujących. Prywatnie mama dwójki wspaniałych dzieci. Poza pracą oraz spędzaniem czasu z rodziną co uwielbia, lubi również gotować, zajmować się ogrodem oraz podróżować i poznawać nowe miejsca. 

Łukasz Krzemiński

Koordynator programu Horyzonty w województwach małopolskim i śląskim

Absolwent filologii polskiej UJ i pedagogiki UP w Krakowie. Od wielu lat pracuje z młodzieżą z ubogich środowisk. Lubi otaczać się książkami i jeździć na rowerze.

Anna Mazek

Koordynatorka programu Horyzonty w województwie zachodniopomorskim

Absolwentka psychologii, obecnie kończy szkołę psychoterapii. Fascynuje się komunikacją bez przemocy, jest trenerką w organizacji Familylab. Prywatnie uwielbia czytać, oglądać filmy i rozmawiać o nich. Marzy o podróżach na północ. W tej sprawie zrobiła już pierwszy krok, przeprowadzając się z Poznania do Szczecina, dzięki czemu została także koordynatorką w Horyzontach:)

Marek Michalewski

Superwizor programu Horyzonty

Absolwent Morskiej Uczelni w Gdyni. Po zakończeniu wieloletniej pracy na morzu w charakterze radiooficera, objął opieką Stypendystów pochodzących ze szkół w Słupi i Szczekocinach. W EFC jest odpowiedzialny za współpracę w zakresie pomocy materialnej i promocji Gimnazjum im prof. Romana Czerneckiego w Słupi.

Andrzej Piękoś

Koordynator programu Horyzonty w województwach mazowieckim i świętokrzyskim

Pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji i wspomagania rodziny. Autor projektów edukacyjnych, scenariuszy zajęć, trener. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące bezpieczeństwa w internecie, szkoli w tym zakresie również profesjonalistów oraz rodziców. Pasjonuje się realizacją dźwięku.

Maria Starzewska

Koordynatorka programu Horyzonty w województwie podkarpackim

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała z osobami bezdomnymi w Londynie, biurze prasowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, współtworzyła Fundację prof. Bronisława Geremka. W młodości była wolontariuszką Fundacji Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera, co wspaniale wspomina. 3 lata temu zamieszkała we wsi Czarne w Beskidzie Niskim, gdzie prowadzi plenery ceramiczne.

Robert Walków

Koordynator programu Horyzonty w województwach lubuskim i zachodniopomorskim

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalizacja nauczycielska języka polskiego. Od 3 lat związany z pracą z młodzieżą, od roku w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Wcześniej realizował projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Z zamiłowania sportowiec zarówno jako kibic, jak i aktywnie pokonujący kilometry średnich i długich dystansów biegowych.

Małgorzata Zataj

Psycholog w programie Horyzonty

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, psychoterapeutka systemowa, coach, trener i interwent kryzysowy. Zakochana w rodzinnych wartościach oraz wydobywaniu potencjału z drugiego człowieka. Uwielbia szukać we wszystkim drugiego, dobrego dna. W Fundacji EFC odpowiedzialna jest za koordynowanie województwa dolnośląskiego i opolskiego oraz szeroko pojętą opiekę psychologiczną Stypendystów. Prywatnie uwielbia piec ciasta, przygotowywać niespodzianki oraz podróżować.

Maciej Ziółkowski

Koordynator programu Horyzonty w województwach lubelskim i podkarpackim

Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie, od wielu lat współpracuje z młodzieżą z rodzin patologicznych, ubogich i wielodzietnych. Pasjonuje się sportem, a w szczególności piłką nożną, a także teatrem oraz literaturą związaną z tematyką wojenną.