EFC

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO
HORYZONTY

 

Program stypendialny Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (EFC) ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz kształtowanie ich postaw obywatelskich. Fundacja realizując program stypendialny motywuje stypendystów do:

- osiągania lepszych wyników w nauce,

- opanowania znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,

- zaangażowania społecznego.

Rada Fundacji EFC dała gwarancję finansową, iż wszyscy Stypendyści programu będą otrzymywać Stypendium przez cały okres nauki w szkole ponadpodstawowej pod warunkiem uzyskiwania dobrych wyników w nauce i przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu, ogłaszanego publicznie na stronie internetowej EFC efc.edu.pl 15 lutego każdego roku.

2. Stypendium otrzymają uczniowie, którzy przejdą pozytywnie dwie fazy rekrutacji oraz zostaną przyjęci do szkoły ponadpodstawowej wskazanej przez EFC.

3. Warunkiem niezbędnym otrzymania Stypendium jest zamieszkanie na czas nauki w szkole w bursie lub internacie wskazanych przez EFC.

4. Dokładna liczba Stypendiów przyznawanych w danym roku kalendarzowym uchwalana jest każdorazowo przez Zarząd EFC i zatwierdzana przez Radę Fundacji.

 

Kryteria Wyboru

§ 2

O Stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

a) zamieszkują stale w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców przez przynajmniej ostatnie pół roku poprzedzające datę wysłania formularza on-line (ten wymóg nie dotyczy uczniów zamieszkujących placówki opiekuńczo-wychowawcze);

b) uzyskali dobre lub rokujące na przyszłość wyniki oraz osiągnięcia w nauce;

c) zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę nie przekracza poziomu ustalonego przez Zarząd Fundacji na każdy rok szkolny, w oparciu o wysokość minimum socjalnego określanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na rok poprzedzający rok rekrutacji.

 

Pierwsza Faza Rekrutacji

§ 3

1. Warunkiem przystąpienia do I fazy rekrutacji przez osoby wskazane w § 2 jest wypełnienie do dnia 31 marca danego roku, w którym Kandydat kończy szkołę, formularza zgłoszeniowego on-line za pośrednictwem strony internetowej www.efc.edu.pl, w którym kandydaci podadzą, między innymi:

a) imię i nazwisko oraz datę urodzenia;

b) adres zamieszkania;

c) średnią ocen z ostatniego semestru nauki;

d) średni dochód uzyskany na każdego członka rodziny;

e) opis dotychczasowych osiągnięć naukowych;

f) wskazanie danych do kontaktu wychowawcy aplikanta mogącego zarekomendować kandydaturę.

2. Pełny tekst formularza on-line dostępny jest na stronie www.efc.edu.pl. Po wysłaniu formularza on-line, niemożliwe jest wysłanie kolejnego formularza on-line do EFC przy wykorzystaniu tego samego numeru PESEL kandydata.

3. Komisja Stypendialna bierze pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia szkolne i naukowe (w tym średnią ocen, udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zrealizowane projekty naukowe oraz zaangażowanie społeczne), a także możliwości i perspektywy dalszego rozwoju naukowego w przypadku nieotrzymania wsparcia EFC.

4. Alfabetyczna lista osób zakwalifikowanych do II fazy rekrutacji publikowana jest na stronie internetowej www.efc.edu.pl do dnia 15 kwietnia danego roku, w którym kandydaci kończą szkołę. Do II fazy rekrutacji kwalifikują się osoby, które spełnią warunki zawarte w § 2 powyżej, jednak nie więcej niż 25 osób w każdym województwie.

5. Ostateczną liczbę osób zakwalifikowanych do II fazy rekrutacji ustala Zarząd EFC.

 

Druga Faza Rekrutacji

 § 4

1. Osoby zakwalifikowane do II fazy rekrutacji programu zobowiązane są:

a) odbyć rozmowę z Koordynatorem EFC pomiędzy 15 kwietnia a 16 czerwca, pod warunkiem wyznaczenia takiego spotkania przez Koordynatora EFC;

b) wyrazić zgodę na udostępnienie EFC wyników punktowych rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej;

c) wyrazić zgodę na udostępnienie EFC wyników testów egzaminacyjnych do szkoły ponadpodstawowej;

d) uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym zgodnie z wymogami szkoły ponadpodstawowej i internatu/bursy wskazanych przez EFC.

e) przesłać do EFC krótką filmową prezentację swojej kandydatury.

2. Kandydatury osób, które pozytywnie przejdą przez I fazę rekrutacji zostaną przedstawione przez Zarząd EFC pod obrady Komisji Stypendialnej EFC w ramach II fazy rekrutacji.

3. Obrady Komisji Stypendialnej EFC odbywają się w czerwcu w terminie poprzedzającym koniec roku szkolnego.

4. W ostatnim tygodniu czerwca każdego roku na stronie www.efc.edu.pl zostaje ogłoszona lista osób, które mogą otrzymać Stypendium pod warunkiem pozytywnej rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej wskazanej przez EFC, w ramach limitu stypendiów na dany rok ustalonego przez Zarząd Fundacji.

5. Dopełnienie formalności związanych z rekrutacją do szkoły ponadpodstawowej oraz internatu/bursy wskazanych przez EFC jest obowiązkiem Kandydata.

6. Zakwalifikowanie się do II fazy rekrutacji nie jest jednoznaczne z przyjęciem do wybranej szkoły ponadpodstawowej wskazanej przez EFC.

 

Prace Komisji Stypendialnej

§ 5

1. Podstawą dokonanego wyboru przez Komisję Stypendialną może być tylko Regulamin programu stypendialnego EFC. Podstawą prawną do działań Komisji Stypendialnej jest Regulamin programu stypendialnego EFC.

2. Komisja Stypendialna składa się z 3-10 osób fizycznych, powołanych przez Zarząd EFC spośród osób mających doświadczenie w dziedzinie nauczania i edukacji, które dają rękojmię rzeczowego, obiektywnego i bezstronnego wyboru Stypendystów.

3. Komisja powołuje ze swego grona przewodniczącego poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.

4. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnej pracy Komisji oraz przestrzeganie przy ocenie wniosków zasady równości i obiektywizmu.

5. Przewodniczący Komisji odpowiada za przestrzeganie Regulaminu programu przez Członków Komisji oraz za sporządzaną i gromadzoną dokumentację konkursową.

 

§ 6

Członkiem Komisji Stypendialnej EFC nie może być osoba, która jest spokrewniona, spowinowacona z kandydatem lub pozostaje z tą osobą lub jej opiekunem prawnym w innym stosunku osobistym lub prawnym, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności pracy Członka Komisji.

§ 7

1. Komisja obraduje na posiedzeniu, które otwiera Przewodniczący Komisji.

2. Posiedzenie Komisji zwołuje Zarząd EFC, zawiadamiając o miejscu i czasie posiedzenia Członków Komisji Stypendialnej EFC, co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji.

3. Prawo głosu przysługuje wyłącznie Członkom Komisji.

4. Prawo udziału w posiedzeniach Komisji bez prawa głosu przysługuje osobom zaproszonym przez Komisję w uzgodnieniu z Zarządem EFC.

 

§ 8

1. Komisja rozpatruje wszystkie zgłoszone aplikacje kandydatów zakwalifikowanych do udziału w II fazie rekrutacji programu w nadchodzącym roku szkolnym.

2. Komisja tworzy ogólnopolską listę potencjalnych Stypendystów programu rozpoczynającą się od kandydatów z najwyższą punktacją.

3. Stypendystami programu zostają kandydaci, którzy (i) uzyskali najwyższą sumę punktów wystawionych przez Komisję Stypendialną, (ii) pozytywnie przeszli rekrutację do szkół ponadpodstawowych wskazanych przez EFC, w liczbie wyznaczonych na dany rok Stypendystów, o której mowa w preambule niniejszego Regulaminu oraz (iii) podpisali z EFC umowę stypendialną.

4. W przypadku równej liczby sumy punktów dwóch lub więcej kandydatów, o wyborze Stypendysty decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 

§ 9

1. Z posiedzenia Komisji spisuje się protokół, obejmujący listę obecności oraz wszystkie podjęte przez Komisję decyzje.

2. Protokół sporządza protokolant wybrany przez Zarząd EFC spoza osób zasiadających w Komisji.

3. Protokół podpisują Przewodniczący Komisji oraz protokolant.

4. Po zakończeniu posiedzenia Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Zarządowi EFC.

Ogłoszenie Wyników Konkursu

§ 10

1. Ogłoszenie wyników rekrutacji programu stypendialnego oraz imion i nazwisk osób, które otrzymują Stypendia następuje najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego wyłącznie na stronie internetowej EFC efc.edu.pl.

2. Odwołania od wyników rekrutacji należy składać drogą elektroniczna na adres biuro@efc.edu.pl w terminie dwóch dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły ponadpodstawowej. Odwołania rozpatrywane są do dnia 10 lipca danego roku.

3. Skład Komisji Odwoławczej ustala każdorazowo Zarząd Fundacji.

 

§ 11

Osoby wybrane zgodnie z powyższymi zapisami na Stypendystów programu, zobowiązane są wraz ze swoimi opiekunami prawnymi podpisać z Fundacją EFC Umowę Stypendialną w sprawie warunków realizacji programu Horyzonty, w terminie uzgodnionym z Koordynatorem Regionalnym EFC, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu programu.

 

Przedmiot Stypendium

§ 12

W ramach programu, Stypendyści otrzymują:

a) pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie wskazanej przez EFC;

b) pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w miejscu wskazanym przez EFC;

c) pokrycie dodatkowych kosztów indywidualnie określanych z każdym Stypendystą programu w Umowie Stypendialnej;

d) pokrycie kosztów uczestnictwa w wyjazdach zimowych i letnich EFC w zakresie określonym w Umowie Stypendialnej;

e) pokrycie kosztów udziału w zajęciach nauki języka angielskiego w zakresie określonym w Umowie Stypendialnej.

 

Obowiązki Stypendysty

§ 13

1. Stypendyści programu zobowiązani są:

a) dołożyć najlepszych starań, aby kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej na wysokim poziomie;

b) przestrzegać niniejszego Regulaminu, Umowy Stypendialnej, statutu i regulaminu szkoły oraz regulaminu bursy/internatu;

c) angażować się w działalność prospołeczną organizowaną przez EFC, szkołę i bursę lub internat;

d) uczestniczyć w badaniach psychologicznych, spotkaniach integracyjnych, warsztatach edukacyjnych i innych wydarzeniach animowanych przez EFC;

e) uczestniczyć w zajęciach nauki języka angielskiego zapewnianych przez EFC;

f) uczestniczyć w wypoczynku letnim i zimowym organizowanym przez EFC;

g) pomagać innym Stypendystom programu w szybszej adaptacji w nowym środowisku szkoły i bursy/internatu;

h) podawać w swoim cv informację o uzyskaniu tytułu Stypendysty EFC;

i) aktywnie wspierać EFC w nagłaśnianiu jej działań w sposób szczegółowo uzgodniony z EFC (np. aktywność na stronie internetowej efc.edu.pl, portalach społecznościowych).

2. Ponadto Stypendyści programu i ich opiekunowie prawni zobowiązani są do:

a) przedstawienia prawdziwych informacji w formularzu zgłoszeniowym, które to informacje EFC zobowiązuje się zachować w poufności;

b) w okresie trwania stypendium przedstawiania, na żądanie EFC, corocznej informacji o dochodach wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymogu minimum socjalnego, które to informacje i dokumenty EFC zobowiązuje się zachować w poufności, z tym, że w przypadku istotnej poprawy warunków finansowych EFC i opiekunowie prawni Stypendysty programu ustalą nowe warunki Umowy Stypendialnej;

c) informowania EFC o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg okresu stypendialnego Stypendysty w programie;

d) współpracy z EFC, szkołą i bursą/internatem w celu ułatwienia Stypendyście programu maksymalnego korzystania z oferty programu i szybkiej adaptacji w środowisku szkoły i bursy/internatu.

3. Opiekunowie prawni Stypendysty są zobowiązani do uczestniczenia w kosztach programu stypendialnego przez pokrycie kosztów dojazdów weekendowych Stypendysty do domu lub sfinansowanie wyżywienia weekendowego Stypendysty, zakupu podręczników szkolnych, dobrowolnych opłat szkolnych takich jak Rada Rodziców, ubezpieczenie.

4. W wyjątkowych sytuacjach Opiekun prawny Stypendysty wraz ze Stypendystą mogą wnieść o zwolnienie z uczestnictwa w kosztach programu stypendialnego, o których mowa w ust. 3 powyżej. Decyzję w tym zakresie podejmuje każdorazowo Zarząd Fundacji.

 

Postanowienia końcowe

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzygający głos ma Zarząd EFC.

2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.