EFC

Rada programowa

dr Grażyna Czetwertyńska

Humanistka o szerokich zainteresowaniach. Wykształcenie zdobyła na kierunku Filologia Klasyczna na UW, w Wielkiej Brytanii i w USA. Jest wykładowczynią na Wydziale "Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Była dyrektorką programu „Szkoła z klasą”. Autorka publikacji na temat metod nauczania i oceniania, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej. Pracuje na wydziale “Artes Liberales” UW i na studiach podyplomowych w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkinią Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia UW. Reprezentuje w Polsce The Kosciuszko Foundation z Nowego Jorku, fundację, która zajmuje się organizacją wymiany naukowców i artystów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

dr hab. Roman Dolata

dr hab. Roman Dolata

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego. Członek Komitetu Ewaluacji Instytucji Naukowych I kadencji, ekspert Narodowego Centrum Nauki w latach 2012-2017. Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym, ewaluacji instytucji edukacyjnych i problemach nierówności społecznych w edukacji. Kierował pracami zespołów badawczych, które rozwijały na potrzeby polskiego systemu oświaty metodologię edukacyjnej wartości dodanej (metoda wykorzystania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji wyników nauczania). Był członkiem zespołów badawczych realizujących w Polsce międzynarodowe badania edukacyjne PISA, PIRLS, TIMSS. Opublikował ponad 40 recenzowanych artykułów, monografii i rozdziałów w monografiach naukowych z zakresu pedagogiki i socjologii edukacji. Wg Google Scholar (02.2018) h-indeks = 12, liczba cytowań: 400. Najważniejsza publikacja: Dolata R. (2008). Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Krzysztof Arciszewski

Absolwent New York University oraz University of Oxford. Związany z inwestycjami kapitałowymi od 2011 roku. Założyciel szkoły brytyjskiej w Wilanowie. Wioślarz i himalaista. Podróżnik wędrowny.

prof. Michał Federowicz

Kieruje Zespołem Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w Instytucie Filozofii i Socjologii (IFiS) PAN. Ukończył socjologię UW, a wcześniej studia na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W latach 1980-1984 wykonywał prace badawcze w Instytucie Lotnictwa. Od roku 1984 pracuje w IFiS PAN. W latach 1994-1995 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej: Cornell University, Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). W latach 2009-2017 dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

dr hab. Mikołaj Herbst

dr hab. Mikołaj Herbst

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje  w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Specjalizuje się w badaniach z dziedziny ekonomii edukacji, rozwoju regionalnego i lokalnego, a także w analizie cykli koniunktury. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Kierownik i uczestnik projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Narodowe Centrum Nauki. W latach 2008-2009 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.

Ula Malko

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS, podyplomowe studia trenerskie oraz kurs pracy metodą projektów badawczych w USA. Od 10 lat wspiera nauczycieli w lepszym rozumieniu potrzeb rozwojowych dzieci i procesów związanych z dynamiką grupy. Pracuje także z zespołami nauczycieli by przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz wzmacniać między nimi współpracę. Przez dwa lata prowadziła sieć dla nauczycieli podstawówek. Wspiera merytorycznie kadry pracujące z dziećmi w różnych formach edukacyjnych (kolonie, zajęcia dodatkowe). Współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci, Fundacją Przestrzeń dla Edukacji oraz Fundacją Wolna Szkoła.

Alicja Pacewicz

Ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Współzałożycielka i ekspertka Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji Szkoła z Klasą, które rozwijają kompetencje obywatelskie i wspierają polskie szkoły oraz nauczycieli w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Współautorka programów edukacyjnych (m.in. „Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, „Szkoła z Klasą”, „Młodzi Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, „Nienawiść. Jestem przeciw”, „Szkoła Tolerancji”, „WF z klasą”, „Otwarte przestrzenie edukacyjne”, „Młodzi przedsiębiorczy”, „Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej”), podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, oraz publikacji metodycznych i szkoleniowych. Ekspertka edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, kulturalnej i międzykulturowej, medialnej i cyfrowej, a także nowoczesnych metod nauczania i uczenia się. Współorganizatorka międzynarodowych programów edukacyjnych, w tym Networking European Citizenship Education. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Kolegium Programowego Europejskiego Centrum Solidarności, Warszawskiej Rady Edukacyjnej i Rady Kobiet oraz Rady Programowej Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego.

dr Przemysław Sadura

Doktor socjologii, adiunkt w Instytutu Socjologii UW, założyciel Fundacji „Pole Dialogu”, publicysta „Krytyki Politycznej”. Interesuje się systemem edukacji, zróżnicowaniem klasowym i partycypacją obywatelską. W swojej pracy obok badań socjologicznych posługuje się także interwencją społeczną. Od lat współpracuje z trzecim sektorem i administracją publiczną prowadząc badania, szkolenia i konsultacje. Ostatnio opublikowane książki: Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Warszawa 2015 i Edukacja obywatelska w działaniu Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

dr Michał Sitek

Socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych, w którym w latach 2009-2017 był zastępcą dyrektora ds. badawczych, a obecnie kieruje Zespołem Badań Międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Central European University. Autor publikacji dotyczących edukacji, opieki zdrowotnej i administracji publicznej. Jest członkiem polskiego zespołu badania OECD PISA oraz krajowym koordynatorem badań TIMSS 2019 i PIAAC 2022.