EFC

Przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mokotowska 63 lok. 60, 00-533 Warszawa), identyfikująca się numerem KRS: 0000334007.

Osobą do kontaktu w sprawach danych osobowych jest Igor Brewka dostępny pod adresem e-mail: ibrewka@efc.edu.pl oraz biuro@efc.edu.pl.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. na podstawie udzielonych zgód oraz zawartych umów.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów, promocji programów i działań Fundacji, szukania sponsorów i partnerów w celu rozwoju programów Fundacji, tworzenia zestawień, analiz i statystyk.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy, dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania umowy oraz przez okres 5 lat po jej zakończeniu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody.

Fundacja EFC jest uprawniona do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartych umów. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Fundacja EFC nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych, które nie wynika bezpośrednio z zawartych umów jest dobrowolne.