EFC

NAGRODA 2020

Do 3. edycji konkursu zgłoszono blisko 140 prac, które zostały poddane podwójnej, anonimowej recenzji przez 14. ekspertów. Kapituła nominowała 16. naukowców, publicystów i praktyków oraz wyróżniła 3 artykuły. 

Laureatów ogłoszono 3 listopada podczas relacji prowadzonej na Facebooku i Youtubie.

 

LAUREACI NAGRODY 2020

KATEGORIA "ARTYKUŁ NAUKOWY"

Prof. Grzegorz Szumski oraz prof. Maciej Karwowski, Exploring the Pygmalion effect: The role of teacher expectations, academic self-concept, and class context in students’ math achievement, Contemporary Educational Psychology.

KATEGORIA "ARTYKUŁ  PUBLICYSTYCZNY"

Aleksandra Pucułek, Szkolna trauma wczesnego wstawania, Gazeta Wyborcza.

KATEGORIA "ARTYKUŁ  SPECJALISTYCZNY"

Dariusz Żółtowski Czytanie emocji i czytanie emocjami w procesie lektury szkolnej. [w:] Dlaczego szkoła nie ufa emocjom? Dążenia emocjonalne w szkole i na uczelni

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami wszystkich nominowanych. 

Folder Nagrody do pobrania.

 

NOMINOWANI 2020

Kategoria „Artykuł Naukowy”

ANNA ABRAMCZYK

W swoich badaniach koncentruje się na identyfikacji czynników, które wpływają na decyzje dydaktyczne nauczycieli, m.in. w jaki sposób poszczególne aspekty profesjonalizmu nauczycieli, takie jak wiedza i przekonania pedagogiczne, wpływają na stosowanie przez nauczycieli koncepcji kooperatywnego uczenia się. Obecnie bada wpływ poczucia (samo)skuteczności nauczycieli na wdrażanie do ich praktyki edukacyjnej kompetencji nabytych w trakcie kursów doskonalących.

Cooperative learning as an evidence-based teaching strategy: what teachers know, believe, and how they use it, „Journal of Education for Teaching, 2019. 

Współautorka artykułu: prof. Susanne Jurkowski. 

prof. SUSANNE JURKOWSKI

Przedmiotem jej badań są efekty uczenia się w środowisku współpracy w aspekcie społecznych i przedmiotowych kompetencji uczniów i uczennic. Interesują ją również warunki efektywnego wdrażania koncepcji kooperatywnego uczenia się, organizacja edukacji włączającej i przygotowanie nauczycieli do jej wprowadzania.

 

dr TOMASZ KNOPIK

Prowadzi badania dotyczące funkcjonowania uczniów zdolnych w systemie szkolnym. To jego odpowiedź na przekonanie o lekceważeniu tych osób przez polską szkołę, a nawet marnotrawieniu kolejnych pokoleń talentów. W swojej działalności wdraża autorską koncepcję zrównoważonego rozwoju uczniów zdolnych i stara się konsolidować naukowców i praktyków wokół tej idei.

 Self-determination and development of emotional-social competences and the level of school achievements in 10–11-year-old Polish students, „Education 3-13” [online] DOI: 10.1080/03004279.2019.1686048, 2019

Współautorka artykułu: prof. Urszula Oszwa.

prof. URSZULA OSZWA

Jej obszary zainteresowań badawczych obejmują uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dysleksję i dyskalkulię rozwojową, uzdolnienia matematyczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, lęk przed matematyką, rezyliencję matematyczną oraz posługiwanie się liczbami przez dzieci dwujęzyczne.

prof. GRZEGORZ SZUMSKI

Głównym obszarem jego aktywności naukowej jest edukacja włączająca. Prowadził badania efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i bez takich potrzeb we wspólnym nauczaniu. Obejmowały one osiągnięcia szkolne, kompetencje społeczne i dobrostan szkolny uczniów. Aktualnie interesuje się czynnikami predysponującymi dzieci i młodzież do tworzenia bliskich relacji z rówieśnikami z niepełnosprawnością. 

Exploring the Pygmalion effect: The role of teacher expectations, academic self-concept, and class context in students’ math achievement, „Contemporary Educational Psychology”, 2019.

Współautor artykułu: prof. Maciej Karwowski.

prof. MACIEJ KARWOWSKI

W centrum jego naukowych zainteresowań leży twórczość rozumiana jako charakterystyka ludzkiego umysłu. Bada jej indywidualne i społeczne uwarunkowania, korelaty i konsekwencje. Interesuje go również, w jakiej mierze percepcja swoich możliwości przez uczniów może być czynnikiem współdeterminującym ich edukacyjne sukcesy i porażki.

dr HANNA TOMASZEWSKA-PĘKAŁA

W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się nierówności edukacyjne, przedwczesne kończenie nauki, młodzież zagrożona oraz analiza polityki edukacyjnej w perspektywie porównawczej.

Reversing the trajectory of school disengagement? Lessons from the analysis of Warsaw youth’s educational trajectories,European Educational Research Journal”, 2019

Współautorki arykułu: dr Paulina Marchlik oraz dr Anna Wrona.

dr ANNA WRONA

Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są uwarunkowania decyzji edukacyjnych uczniów, szczególnie w kontekście szkół średnich. Zajmuje się wpływem systemu edukacji na kształtowanie struktur poznawczych długiego trwania, takich jak habitus, tożsamość kulturowa, wzorce osobowe młodzieży, oraz wpływem tych struktur na kierunek przemian społeczeństwa i kultury.

 

dr PAULINA MARCHLIK

Jej praca naukowa koncentruje się wokół przedwczesnego kończenia edukacji, nierówności społecznych i edukacyjnych, kształcenia językowego oraz kształcenia nauczycieli.

 

 

Kategoria „Artykuł Publicystyczny”

JĘDRZEJ DUDKIEWICZ

W edukacji najbardziej interesuje się tym, co w polskim systemie szkolnictwa nie działa oraz w jaki sposób należałoby to zmienić, aby dostosować szkołę do współczesnych i przyszłych wyzwań.

Cykl wywiadów portal „ngo.pl”, 2019-2020:

ANNA KOLMER

Autorka licznych reportaży i audycji publicystycznych poruszających problemy oświaty i ważne sprawy mieszkańców swojego regionu. Bohaterowie jej reportaży są ludźmi naznaczonymi problemami dnia codziennego. 

Cykl audycji radiowych, „Polskie Radio Szczecin”, 2019:

ALEKSANDRA PUCUŁEK

Pisze o edukacji różnych poziomów nauczania, porusza tematy od żłobków do uczelni. Szczególnie interesują ją przemiany, które dokonały się w uczniach, nauczycielach, rodzicach i relacjach pomiędzy nimi w kontekście wyzwań XXI wieku. W podejmowanych tematach o edukacji prezentuje różne spojrzenia, poszukuje równowagi w przedstawianych opiniach. 

Szkolna trauma wczesnego wstawania [online] „Gazeta Wyborcza”, 2019.   

 

Kategoria „Artykuł Specjalistyczny” 

dr MAJA DOBIASZ-KRYSIAK

Antropolożka i animatorka kultury, edukatorka kulturowa i badaczka terenowa. Naukowo zainteresowana badaniem kultury alternatywnej w Polsce i zagadnieniem kryzysu w kulturze. Zajmuje się też relacjami sztuki i edukacji oraz etnograficzno-animacyjnymi badaniami w działaniu.

Czy wysłałabym dziecko do szkoły waldorfskiej? [online] „mała kultura współczesna”, 2019.

ZOFIA GRUDZIŃSKA

Jako nauczycielka stosuje podejście pedagogiczne „autonomii ucznia”, w którym osoba ucząca się przejmuje część odpowiedzialnościokreśla swoje cele, negocjuje treści i aktywnie uczestniczy w ocenianiu. Podejście to minimalizuje ryzyko utrwalenia postawy bezradności intelektualnej.

Bezradność intelektualna, „Sygnał. Magazyn wychowawcy”, 2020.

dr ANETA KOCHANOWICZ

Specjalizuje się we wspomagających i alternatywnych sposobach porozumiewania się (ang. Alternative and Augmentative Communication – AAC)  z dziećmi niemówiącymi. Obecnie prowadzi badania nad wykorzystaniem technologii eye trackingowej w diagnozie, terapii,komunikacji i edukacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Eye tracking w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną – zarys problematyki, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 2019. 

DARIUSZ ŻÓŁTOWSKI

Polonista i eseista. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze szeroko pojętej edukacji polonistycznej. Interesuje się także metodyką lektury, twórczością Zbigniewa Herberta, literaturą i kulturą polską XIX wieku. Publikuje w czasopismach naukowych i metodycznych oraz w monografiach. Chce wychowywać krytycznych obywateli.

Czytanie emocji i czytanie emocjami w procesie lektury szkolnej. [w:] „Dlaczego szkoła nie ufa emocjom? Dążenia emocjonalne w szkole i na uczelni”red. W. Heller, M. Kaźmierska i M. Wieczorek, Poznań–Kalisz 2019, s. 85-94.