EFC

Aktualności

04.03.2022

Poruszona edukacja – rekomendacje z forum w Zespole Szkół w Szczekocinach

Poruszona edukacja pod takim hasłem kilka miesięcy temu odbyło się w Zespole Szkół w Szczekocinach trzecie forum, którego jesteśmy współorganizatorem. Dziś zachęcamy do lektury podsumowania tego wydarzenia. Choć dotyczy Szczekocin, to dostarcza uniwersalnych rekomendacji i odpowiedzi na pytania: dlaczego warto organizować w szkole wydarzenia, na których spotykają się mieszkańcy i instytucje lokalne? Jak budować współpracę między szkołą a otoczeniem? Czy i dlaczego młodzież nie jest aktywna i jak wspierać jej zaangażowanie? 

Jeśli więc chcemy doko­nać prze­bu­dowy mło­dzieży naszej, musimy prze­bu­do­wać szkołę naszą, musimy prze­bu­do­wać sie­bie, musimy nie tylko cią­gle nie­ustan­nie pozna­wać naszą rze­czy­wi­stość i mówić o niej mło­dzieży naszej, musimy nie tylko ilu­stro­wać ją wykre­sami i sta­ty­sty­kami, musimy nie tylko docie­rać do prawdy o naszej rze­czy­wi­sto­ści, ale musimy prawdą tą nie w dotych­cza­sowy, spo­ra­dyczny, przy­pad­kowy i świą­teczny, lecz w zor­ga­ni­zo­wany, prze­my­ślany i pla­nowy spo­sób prze­kształ­cać mło­dzież naszą i prze­kształ­cać śro­do­wi­sko, z któ­rego mło­dzież ta pocho­dzi i w któ­rym żyje. Roman Czernecki, maszynopis wspomnień

Forum Szczekociny. Poruszona edukacja, które odbyło się 9 października 2021 roku w Zespole Szkół w Szczekocinach, było już trzecim tego typu wydarzeniem. Wzięło w nim udział ponad 150 osób. Poprzednie fora poświęcone były przyszłości Szczekocin, a także doświadczeniu wspólnoty. Szczekocińskie forum ma charakter cykliczny i wpisało się na stałe w kalendarz lokalnych wydarzeń i działań. W ciągu trzech lat, dzięki współpracy różnych osób i instytucji, udało się wypracować taką formułę rozmowy o najważniejszych sprawach dla Szczekocin i okolicy, która angażuje lokalną społeczność i pozwala na wspólnotowy namysł. Oznacza to, że chcemy razem mierzyć się z wyzwaniami, które stawia przed nami zarówno lokalna, jak i globalna rzeczywistość. 

Edukacja w Szczekocinach jest sprawą kluczową. Decyduje i będzie decydowała o przyszłości miasta i gminy. Dobra edukacja to szansa na dobre życie, to stworzenie perspektyw dla młodych ludzi, a także szansa na rozwój miasta. Warto pamiętać, że edukacja jest doświadczeniem wspólnoty, dotyczy przecież wszystkich od wczesnego dzieciństwa, aż do wieku późnego i wszyscy też bierzemy za nią odpowiedzialność.

Forum było poświę­cone „poru­szo­nej edu­ka­cji”. Wspól­nie zasta­na­wia­li­śmy się nad dzi­siej­szą edu­ka­cją wobec wyzwań i zmian zacho­dzą­cych we współ­cze­snym świe­cie. „Poru­szona edu­ka­cja” ozna­cza rów­nież edu­ka­cję, która poru­sza, anga­żuje i wywo­łuje emo­cje. Wyda­rze­nie sprzy­jało budo­wa­niu sieci osób i insty­tu­cji chcą­cych dzia­łać na rzecz szcze­ko­ciń­skiej edu­ka­cji.

Trzecie szczekocińskie forum było w tym roku połączone z inauguracją projektu Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego Uwaga na szkołę | Rozwiązania dla edukacji, zakładającego szeroki namysł nad wyzwaniami w polskiej edukacji i poszukiwanie rozwiązań, które pozwalają na nie odpowiedzieć. W przeddzień forum, w związku z projektem Fundacji EFC, odbyły się konsultacje i warsztaty, do których zostali zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele, samorządowcy i przedsiębiorcy, uczniowie, a także ich rodzice. Podczas rozmowy przy stolikach zastanawiano się nad szkołą dobrych relacji, kompetencji i wspólnoty nauczycieli. 

W ciągu dwóch dni Szczekociny stały się „małym centrum” ważnych rozmów o edukacji. Choć w rozmowach poruszano temat edukacji szczekocińskiej, to dobre praktyki, wnioski i rekomendacje mogą służyć też innym szkołom i społecznościom lokalnym, nie tylko w małych miejscowościach. Zachęcamy do przeczytania pełnego tekstu, który ukazał się w dodatku do lokalnego miesięcznika “Echo Szczekocin"

Redaktorami opracowania są nauczyciele z Zespołu Szkół w Szczekocinach – Anna Wieczorek i Mirosław Skrzypczyk, który jest również koordynatorem forum i ekspertem w projekcie Uwaga na szkołę | Rozwiązania dla edukacji.  

Głównymi organizatorami forum Szczekociny. Poruszona edukacja byli: Zespół Szkół w Szczekocinach, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach, Fundacja EFC. Honorowym patronatem wydarzenie objął bur­mistrz Mia­sta i Gminy Szcze­ko­ciny, Jacek Lipa. 

Na zdjęciu od lewej: Łukasz Krzemiński – koordynator programu Szkoła Partnerska EFC, Alicja Pacewicz – członkini Rady programowej Fundacji EFC, Aleksandra Saczuk – prezeska Fundacji EFC, Magdalena Gołębiowska – koordynatorka projektu Uwaga na szkołę | Rozwiązania dla edukacji, Robert Walków –koordynator programu Szkoła Partnerska EFC.