EFC

Granty dla szkół

Czym są i w jaki sposób można uzyskać granty dla nauczycieli?

Granty dla szkół to różne formy finansowego i niematerialnego wsparcia instytucji oświaty oraz ich pracowników, które mają wspomóc ich beneficjentów w realizacji konkretnych zadań z zakresu edukacji. Granty na projekty edukacyjne przyznawane są przez instytucje publiczne, organizacje, stowarzyszenia, firmy i fundacje powołane, by wspierać osoby najbardziej zaangażowane w procesy nauczania, wychowania i kształtowania prospołecznych postaw. Fundusze na edukację oferowane w ramach grantów wspierać mogą inicjatywy ukierunkowane na realizację ściśle określonych celów o charakterze naukowym, społecznym, artystycznym. Beneficjentami programów grantowych są Ci, bez których szkoła nie istnieje, a więc przede wszystkim uczniowie i nauczyciele.

Jakie formy wsparcia przewidują granty dla szkół?

Granty na edukację to najczęściej środki finansowe, jednak często w ramach projektów grantowych beneficjenci mogą liczyć również na inne formy celowej pomocy, np. opiekę merytoryczną, dostęp do narzędzi i materiałów dydaktycznych, kursy, warsztaty, wsparcie organizacyjne. Fundacja EFC od początku swojego istnienia stawia na nowocześnie pojmowaną edukację oraz promuje odważne i niekonwencjonalne podejście do nauczania. Jednym z wyrazów naszego zaangażowania stał się projekt grantowy dla nauczycieli, o którym szerzej informujemy w dedykowanej zakładce: Edukacja Inspiracja. Za pośrednictwem tego projektu finansujemy autorskie programy nauczania oraz merytorycznie wspieramy pedagogów w ich realizacji.

Kto może skorzystać z grantów dla szkół w ramach programu Edukacja Inspiracja?

Granty dla nauczycieli w programie  Edukacja Inspiracja dedykujemy nauczycielom-innowatorom, którzy, tak jak my wierzą, że kreatywne i nieszablonowe podejście do edukacji, połączone ze swobodą działania i zaangażowaniem kadry nauczycielskiej może przygotować szkołę do realizacji zadań, które przynosi XXI wiek. Program Edukacja Inspiracja oferuje granty dla nauczycieli z małych miejscowości w różnych regionach Polski. To pasjonaci zatrudnieni w szkołach podstawowych, którzy pragną swoimi pomysłami wzbogać ich ofertę edukacyjną. Doceniamy zwłaszcza nowatorskie projekty, których celem jest rozwój społecznych i obywatelskich kompetencji uczniów, zwiększenie ich motywacji do aktywności, wzmocnienie wiary we własne siły i posiadany potencjał, odkrywanie i rozwój talentów dzieci i młodzieży, a także wspieranie samodzielności uczniów oraz umiejętności współpracy.

W jaki sposób przystąpić do programu Edukacja Inspiracja?

W ramach programu Edukacja Inspiracja granty w postaci środków pieniężnych oraz wsparcia merytorycznego otrzymują nauczyciele, będący pomysłodawcami projektów edukacyjnych, które najlepiej wypełniają wymogi opisane w regulaminie programu. Nauczyciel szkoły podstawowej zlokalizowanej w małej miejscowości, zainteresowany wsparciem Fundacji powinien zgłosić swój autorski projekt. Ten powinien zawierać krótki  opis, przedstwiać zespół, który będzie go realizował oraz plan wydatków. Projekt można złosić poprzez formularz online dostępny na stronie programu grantowego. Ponieważ ufamy, że nauczyciele sami najlepiej potrafią ocenić aktualne potrzeby społeczności, na rzecz których pracują, pozostawiamy im dużo swobody, np. w zakresie wyboru tematu projektu nauczania czy sposobu wykorzystania środków pieniężnych.